Анхааруулга мэдээлэл

Апекс програм 2017-06-27 / 1.17.65.166**Шинэчлэлтийн тайлбар

Зураг №1 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Апекс програм + ТТ11, ТТ12 татварын тайлан
 • "Апекс 2011" үндсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүдийг оруулав.
  • Програмын суурь интерфейсийн орчинг өөрчилж, интерфейс дизайн, түүний ажиллагааг сайжруулав**.
   • Интерфейс дизайныг шинэчлэн сайжруулав. Програмд дараах интерфейс дизайн (skin) "Windows Office" цэсэнд нэмэгдэв.
    • "Office 2016 - Өнгөлөг" (Зураг №2-оос Зураг №14 хүртэл харуулав)
    • "Office 2016 - Хар"
    • "Office 2016 - Тод хар"
   • Програмын ихэнх хүснэгтийн хувьд дараах шинэ боломжуудыг нэмж оруулав.
    • Хүснэгтийн ихэнх багануудын хувьд "Microsoft Excel" програм шиг "Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэх" боломжтой болов (Зураг №2-т харуулав). "Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэх" дараах шинэ боломжуудыг оруулав.
     • "Дүрмээр тодруулах" ("Эрс их", "Эрс бага", "Хооронд", "Тэнцүү", "Текст агуулсан", "Огноо үед", "Дурын нөхцөл")
     • "Хамгийн их/бага дүрмүүд" ("Хамгийн их 10 утга", "Хамгийн их 10 % утга", "Хамгийн бага 10 утга", "Хамгийн бага 10 % утга", "Дунджаас их", "Дунджаас бага")
     • "Давхцаагүй/давхцсан дүрмүүд" ("Давхцаагүй утгууд", "Давхцсан утгууд")
     • "Өгөгдлийн давхарга"
      • "Уусгалттай дүүргэлт" ("Уусгалттай хөх", "Уусгалттай цайвар хөх", "Уусгалттай ногоон", "Уусгалттай улбар шар", "Уусгалттай шаргал", "Уусгалттай цэнхэр ногоон", "Уусгалттай нил хөх ягаан", "Уусгалттай нил ягаан", "Уусгалттай тод шаргал")
      • "Уусгалтгүй дүүргэлт" ("Уусгалтгүй хөх", "Уусгалтгүй цайвар хөх", "Уусгалтгүй ногоон", "Уусгалтгүй улбар шар", "Уусгалтгүй шаргал", "Уусгалтгүй цэнхэр ногоон", "Уусгалтгүй нил хөх ягаан", "Уусгалтгүй нил ягаан", "Уусгалтгүй тод шаргал")
     • "Өнгөний тархалт" (Зураг №2-т харуулав) ("Ногоон - Улбар шар - Улаан", "Нил ягаан - Цагаан - Хөх", "Улбар шар - Шаргал - Тод шаргал", "Ногоон - Цагаан - Улаан", "Оюу ногоон - Цэнхэр - Хөх", "Хөх - Цагаан - Улаан", "Цагаан - Улаан", "Цагаан - Ногоон", "Цагаан - Хөх", "Улбар шар - Ногоон")
     • "Дүрс, зурган багц"
      • "Рейтинг, эрэмбэ" ("3 од", "4 рейтинг эрэмбэ", "5 рейтинг эрэмбэ", "5 дугуйн эрэмбэ", "5 хайрцган эрэмбэ")
      • "Чиглэл" ("3 сум (өнгөтэй)", "3 сум (саарал)", "Дээш сум, зураас, доош сум", "4 сум (өнгөтэй)", "4 сум (саарал)", "5 сум (өнгөтэй)", "5 сум (саарал)")
      • "Дүрс" ("3 гэрлэн дохио (хүрээтэй)", "3 гэрлэн дохио (хүрээгүй)", "3 тэмдэгт дүрс", "4 гэрлэн дохио", "Улаанаас хар")
      • "Тэмдэгт" ("3 дүрс (хүрээгүй)", "3 дүрс (хүрээтэй)", "3 туг")
      • "Эерэг/сөрөг" ("Сум (саарал)", "Сум (өнгөтэй)", "Дээш сум, зураас, доош сум")
     • "Дүрэм удирдах" ("Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэх" дүрмийг хүссэнээрээ удирдах)

     Зураг №2 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Шинэ интерфейс, хүснэгтийн шинэчлэлт - 'Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэх', 'Багана, бүлэг хайх' шинэ боломжууд

    • Хүснэгтийн ихэнх багануудын хувьд анхдагчаар "Microsoft Excel" програмынх шиг "Шүүлтүүр"-тэй болов. Тус шүүлтүүр нь "Текст", "Тоон утга", "Огноо" зэрэг баганын өгөгдлийн төрлөөс хамаарч, өөр өөр байдлаар ажиллах болно (Зураг №3-т харуулав).

     Зураг №3 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Хүснэгтийн баганы шүүлтүүр - Excel загварын шүүлтүүрүүд

    • Хүснэгтийг "Microsoft Excel" файл руу хөрвүүлэхдээ "Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэлт", баганын "Бүлэглэлт"-ийг хөрвүүлэх боломжтой болгов (Зураг №4-т харуулав).

     Зураг №4 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Хүснэгтийн Excel хөрвүүлэлт - 'Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэх', 'Бүлэг'-ийн хөрвүүлэлт

    • Хүснэгтийн "Багана сонгогч" цонхноос "Багана", "Бүлэг" хайх боломжтой болов (Зураг №2-т харуулав).
   • Програмын бүх тайлангийн "Хэвлэхээс өмнөх цонх"-н дээр дараах шинэ боломжуудыг нэмж оруулав (Зураг №5-т харуулав).
    • "Засварлах боломжтой талбарууд"-ыг тодруулах, шууд бичиж засварлах боломжтой болов.
    • Олон хуудастай тайлангийн хувьд "Хураангуй" байдлаар харах боломжтой болов.

    Зураг №5 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Хэвлэхээс өмнөх цонх - 'Засварлах боломжтой талбарууд', 'Хураангуй'

   • Програмын бүх "Хүснэгтээр сонгох боломжтой талбар (контрол)"-ын хувьд дараах шинэ боломжуудыг нэмж оруулав (Зураг №6-т харуулав).
    • Програмын хүснэгтийн багана шиг "Эрэмбэлэх", "Бүлэглэх", "Багана сонгогч ашиглах", "Шүүлтүүр ашиглах", "Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэх" зэрэг бүх боломжуудыг "Хүснэгтээр сонгох боломжтой талбар (контрол)"-т нэмж оруулав.
    • Програмын хүснэгт шиг "Хүснэгтээр сонгох боломжтой талбар (контрол)"-ын хүснэгтүүдийн загварыг хадгалах боломжтой болгов. Ө.х, хэрэглэгч та бүхэн тухайн хүснэгт дээр багана нуух, харуулах, өргөний хэмжээг өөрчлөх, бүлэглэх, эрэмбэлэх, шүүлтүүр тавих зэрэг бүх харагдах байдлыг өөрийн хүссэнээр өөрчлөн хадгалж болно. Таныг дараа нь програмд нэвтэрч ороход тухайн хүснэгтийн загвар нь өмнөх хадгалагдсан загварын дагуу харагдах юм. Ө.х, хэрэглэгч бүрийн хүснэгтийн загварууд болон "Хүснэгтээр сонгох боломжтой талбар (контрол)"-ын "Өргөн", "Өндөр"-ийн харагдах хэмжээ өөр өөр байж болно.
    • "Хүснэгтээр сонгох боломжтой талбар (контрол)"-ын хувьд "Шүүлтүүр" цэвэрлэж байсныг болилуулав.

    Зураг №6 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - 'Хүснэгтээр сонгох боломжтой талбар (контрол)'-ын шинэчлэлт - 'Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэх', 'Багана хайх', 'Хүснэгтийн загвар хадгалах, сэргээх'

   • Програмын интерфейсийн бусад контролуудыг үйл ажиллагааг сайжруулав.
  • Програмд "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)" буюу "ТТ11 - Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогоос суутгасан албан татварын тайлан (Суутган 1)" гэсэн татварын тайланг шинээр хөгжүүлэн оруулав** (Зураг №1-т харуулав). Ө.х, програм нь "Цалингийн модуль", "Ерөнхий суурь модуль" дээр хийгдсэн бүртгэл, гүйлгээ, тооцоололтыг ашиглан "ТЕГ-ын даргын 2009 оны 1-р сарын 5-ны 2 тоот тушаал"-аар батлагдсан "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)" татварын тайлан болон түүний 4 дэд тайлан мэдээг боддог болов.
   • "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүү, татварын тайлан, тодруулга" -> "Татварын тайлан" гэсэн хэсэг (Зураг №7-т харуулав)
    • "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)" тайлан болон түүний дараах 4 дэд тайлан мэдээ
     • "ТТ11(1) - ҮЦХХБТАОСТТМ (Үндсэн ажилтан)" буюу "ТТ11(1) - Үндсэн цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ"
     • "ТТ11(2) - ГОХХШНТТАБОСТТМ (Гэрээт ажилтан)" буюу "ТТ11(2) - Гэрээгээр олгосон хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, нэмэгдэл, тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах бусад орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ"
     • "ТТ11(3) - ЦХХШУБТАХЭОБШОСТТМ (Бусад шууд орлого)" буюу "ТТ11(3) - Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогоос бусад шууд орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ"
     • "ТТ11(4) - ШБОСТТМ (Шууд бус орлого)" буюу "ТТ11(4) - Шууд бус орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ"
    • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Дэлгэрэнгүй", "Хэвлэх", "Excel" гэсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтойгоос гадна 4 дэд тайлангийн хувьд "Excel (загвар)" гэсэн "https://e-tax.mta.mn/" вэб хуудас руу импортлон оруулах боломжтой "Excel загвар файл" руу хөрвүүлэх боломжтой болов.
    • Тус тайлангуудыг "Компанийн салбар (татвар)"-ын хувьд тус тусад нь тооцоолж, "Товчоо", "Дэлгэрэнгүй" хэлбэрээр харах боломжтой болов.

    Зураг №7 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - 'ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)' татварын тайлан - 'ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)' татварын тайлан

   • Тус тайлангийн ЭхҮ зоох боломжийг оруулж өгөв.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Татварын тайлангуудын өгөгдөл, эхний үлдэгдэл" (шинэ цэс, цонх) (товчны хослол "Alt+1108") -> "Татварын тайлан" -> "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)" гэсэн хэсэг
    • Дараах 4 дэд тайлангуудын ЭхҮ зоох боломжтой болов.
     • "ТТ11(1) - ҮЦХХБТАОСТТМ (Үндсэн ажилтан)"
     • "ТТ11(2) - ГОХХШНТТАБОСТТМ (Гэрээт ажилтан)"
     • "ТТ11(3) - ЦХХШУБТАХЭОБШОСТТМ (Бусад шууд орлого)"
     • "ТТ11(4) - ШБОСТТМ (Шууд бус орлого)"
    • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Татах", "Нэмэх", "Устгах", "Хадгалах", "Шалгах", "Бичих", "Унших", "Excel" гэсэн үндсэн үйлдлүүд болон бусад туслах үйлдлүүдийг ЭхҮ зоохдоо ашиглах боломжтой болов.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Санхүү, татварын тайлангуудын эхний болон эцсийн үлдэгдэл" -> "Татварын тайлан" гэсэн хэсэг
     • "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)" тайлан болон түүний дараах 4 дэд тайлан мэдээ
      • "ТТ11(1) - ҮЦХХБТАОСТТМ (Үндсэн ажилтан)"
      • "ТТ11(2) - ГОХХШНТТАБОСТТМ (Гэрээт ажилтан)"
      • "ТТ11(3) - ЦХХШУБТАХЭОБШОСТТМ (Бусад шууд орлого)"
      • "ТТ11(4) - ШБОСТТМ (Шууд бус орлого)"
     • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Татах", "Цэвэрлэх", "Хадгалах", "Дэлгэрэнгүй", "Хэвлэх", "Excel" гэсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой болов.
     • Тус тайлангуудыг "Компанийн салбар (татвар)"-ын хувьд тус тусад нь тооцоолж, "Товчоо", "Дэлгэрэнгүй" хэлбэрээр харах боломжтой болов.
     • Тус тайлангийн ЭхҮ, ЭцҮ зоохтой холбоотой "Тайлангийн зүйл хоорондын алдааны мэдээлэл"-ийг харуулдаг болгов.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Эхний үлдэгдлийн нэгдсэн шалгалт, нээлт, хаалт"
     • Дараах алхмууд шинээр нэмэгдэж, зохих шалгалтуудыг гүйцэтгэх боломжтой болгов.
      • "Алхам №1: Excel, өгөгдөл"
       • "ТТ11(1) - ҮЦХХБТАОСТТМ (Үндсэн ажилтан) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
       • "ТТ11(2) - ГОХХШНТТАБОСТТМ (Гэрээт ажилтан) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
       • "ТТ11(3) - ЦХХШУБТАХЭОБШОСТТМ (Бусад шууд орлого) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
       • "ТТ11(4) - ШБОСТТМ (Шууд бус орлого) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
      • "Алхам №3: Санхүү, татварын тайлан"
       • "ТТ11(1) - ҮЦХХБТАОСТТМ (Үндсэн ажилтан)"
       • "ТТ11(2) - ГОХХШНТТАБОСТТМ (Гэрээт ажилтан)"
       • "ТТ11(3) - ЦХХШУБТАХЭОБШОСТТМ (Бусад шууд орлого)"
       • "ТТ11(4) - ШБОСТТМ (Шууд бус орлого)"
   • Тус шинэ тайлангуудын загварыг ашиглах боломжтой болов.
    • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Тайлан, баримтын маягт загвар" -> "Татварын тайлан 1" -> "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)" бүлэглэлт
     • "Маягт ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)"
     • "Маягт ТТ11(1) - ҮЦХХБТАОСТТМ (Үндсэн ажилтан)"
     • "Маягт ТТ11(2) - ГОХХШНТТАБОСТТМ (Гэрээт ажилтан)"
     • "Маягт ТТ11(3) - ЦХХШУБТАХЭОБШОСТТМ (Бусад шууд орлого)"
     • "Маягт ТТ11(4) - ШБОСТТМ (Шууд бус орлого)"
   • Тус тайлантай холбоотойгоор дараах бүртгэл, тохиргоо, журналууд дээр шинэ боломжуудыг нэмж оруулав.
    • "Лавлах" -> "Компани, байгууллага" -> "Ажилтны бүртгэл"
     • Дараах шинэ талбаруудыг бүртгэдэг болгов.
      • "Үндсэн" хэсэг
       • "ТТ-ийн дэвтрийн дугаар" ("Татварын төлөгчийн дэвтрийн дугаар")
      • "Байгууллагын мэдээлэл" хэсэг
       • "Ажилтны төрөл"
        • "Үндсэн ажилтан" ("ТТ11(1) - ҮЦХХБТАОСТТМ (Үндсэн ажилтан)" тайланд ашиглагдана)
        • "Гэрээт ажилтан" ("ТТ11(2) - ГОХХШНТТАБОСТТМ (Гэрээт ажилтан)" тайланд ашиглагдана)
      • "Нэмэлт мэдээлэл" хэсэг -> "Татвар бусад"
       • "Бизнес эрхлэгч эсэх" (Тус талбарыг ашиглан "НӨАТУС" рүү "Хувь хүн", "Бизнес эрхлэгч" гэсэн мэдээллийг илгээдэг болгов)
       • "НӨАТ төлөгч эсэх"
       • "НХАТ төлөгч эсэх"
     • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Ажилтны өгөгдөл, өглөг, авлагын эхний үлдэгдэл (Excel)"
      • Тус талбаруудыг бүртгэх боломжтой болгов.
     • Зохих эрхийн дагуу "Ажилтны цалингийн мэдээлэл"-ийг засах боломжтой болгов.
    • "Компанийн салбар (татвар)", "Ажилтны төрөл"-тэй холбоотой мэдээллийг дараах цонхнууд дээр хадгалж, харуулдаг болгов.
     • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журнал" (болон "Банк / Касс" цонх)
     • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журналын нэгтгэл"
     • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журналын дэлгэрэнгүй"
     • "Цалин" -> "Тооцоололт" -> "Урьдчилгаа цалин" (болон "Банк / Касс" цонх)
     • "Цалин" -> "Тооцоололт" -> "Ээлжийн амралт"
     • "Цалин" -> "Тооцоололт" -> "Лист, тэтгэмж"
     • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Цалингийн хэсгийн бүртгэл"
     • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Цалингийн хэсгийн тохиргоо"
     • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Ажилтны цалингийн тогтмол"
     • "Лавлах" -> "Компани, байгууллага" -> "Ажилтны бүртгэл"
    • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Цалингийн журналын бүтэц"
     • "Бичилтийн төрөл" гэсэн шинэ баганатай болж, "ЭМ, НДШ-ийн дансны тохиргоо - Компанийн салбар (татвар)", "ТТ11-ХХОАТ-ын дансны тохиргоо - Компанийн салбар (татвар)" гэсэн утгууд харгалзах талбарууд дээр харагддаг болов.
    • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Ерөнхий тохиргоо, бусад лавлах"
     • "ХХОАТ" гэсэн шинэ хэсгийг нэмж, доорх тохиргоог гүйцэтгэх боломжтой болгов.
      • Өмнө нь "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Цалингийн тохиргоо" -> "ХХОАТ" хэсэгт ашиглагдаж байсан "ХХОАТ" гэсэн хүснэгтийг тус хэсэгт шилжүүлэв.
      • "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1) тайлангийн зүйл, татвар" гэсэн тохиргооны мэдээлэл бүхий хүснэгт нэмэгдэв.
   • Тус тайлантай холбоотой бусад өөрчлөлт, бүртгэлийн талаарх мэдээллийг доороос уншина уу.
  • Програмд "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)" буюу "ТТ12 - Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогын албан татварын тайлан (Суутган 2)" гэсэн татварын тайланг шинээр хөгжүүлэн оруулав** (Зураг №1-т харуулав). Ө.х, програм нь "Ерөнхий суурь модуль" дээр хийгдсэн бүртгэл, гүйлгээ, тооцоололтыг ашиглан "ТЕГ-ын даргын 2014 оны 4-р сарын 1-ний А/66 тоот тушаал"-аар батлагдсан "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)" татварын тайлан болон түүний 3 дэд тайлан мэдээг боддог болов.
   • "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүү, татварын тайлан, тодруулга" -> "Татварын тайлан" гэсэн хэсэг (Зураг №8-т харуулав)
    • "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)" тайлан болон түүний дараах 3 дэд тайлан мэдээ
     • "ТТ12(1) - СХХООСАТМ (Суутгасан)" буюу "ТТ12(1) - Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татварын мэдээ"
     • "ТТ12(2) - СХХООАТСМ (Суутгаагүй)" буюу "ТТ12(2) - Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогын албан татвар суутгагдаагүй мэдээ"
     • "ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд)" буюу "ТТ12(3) - Оршин суугч бус этгээдээс суутгасан татварын орлогын мэдээ"
    • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Дэлгэрэнгүй", "Хэвлэх", "Excel" гэсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтойгоос гадна 3 дэд тайлангийн хувьд "Excel (загвар)" гэсэн "https://e-tax.mta.mn/" вэб хуудас руу импортлон оруулах боломжтой "Excel загвар файл" руу хөрвүүлэх боломжтой болов.
    • Тус тайлангуудыг "Компанийн салбар (татвар)"-ын хувьд тус тусад нь тооцоолж, "Товчоо", "Дэлгэрэнгүй" хэлбэрээр харах боломжтой болов.

    Зураг №8 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - 'ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)' татварын тайлан

   • Тус тайлангийн ЭхҮ зоох боломжийг оруулж өгөв.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Татварын тайлангуудын өгөгдөл, эхний үлдэгдэл" (шинэ цэс, цонх) (товчны хослол "Alt+1108") -> "Татварын тайлан" -> "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)" гэсэн хэсэг
    • Дараах 3 дэд тайлангуудын ЭхҮ зоох боломжтой болов.
     • "ТТ12(1) - СХХООСАТМ (Суутгасан)"
     • "ТТ12(2) - СХХООАТСМ (Суутгаагүй)"
     • "ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд)"
    • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Татах", "Нэмэх", "Устгах", "Хадгалах", "Шалгах", "Бичих", "Унших", "Excel" гэсэн үндсэн үйлдлүүд болон бусад туслах үйлдлүүдийг ЭхҮ зоохдоо ашиглах боломжтой болов.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Санхүү, татварын тайлангуудын эхний болон эцсийн үлдэгдэл" -> "Татварын тайлан" гэсэн хэсэг
     • "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)" тайлан болон түүний дараах 3 дэд тайлан мэдээ
      • "ТТ12(1) - СХХООСАТМ (Суутгасан)"
      • "ТТ12(2) - СХХООАТСМ (Суутгаагүй)"
      • "ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд)"
     • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Татах", "Цэвэрлэх", "Хадгалах", "Дэлгэрэнгүй", "Хэвлэх", "Excel" гэсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой болов.
     • Тус тайлангуудыг "Компанийн салбар (татвар)"-ын хувьд тус тусад нь тооцоолж, "Товчоо", "Дэлгэрэнгүй" хэлбэрээр харах боломжтой болов.
     • Тус тайлангийн ЭхҮ, ЭцҮ зоохтой холбоотой "Тайлангийн зүйл хоорондын алдааны мэдээлэл"-ийг харуулдаг болгов.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Эхний үлдэгдлийн нэгдсэн шалгалт, нээлт, хаалт"
     • Дараах алхмууд шинээр нэмэгдэж, зохих шалгалтуудыг гүйцэтгэх боломжтой болгов.
      • "Алхам №1: Excel, өгөгдөл"
       • "ТТ12(1) - СХХООСАТМ (Суутгасан) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
       • "ТТ12(2) - СХХООАТСМ (Суутгаагүй) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
       • "ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
      • "Алхам №3: Санхүү, татварын тайлан"
       • "ТТ12(1) - СХХООСАТМ (Суутгасан)"
       • "ТТ12(2) - СХХООАТСМ (Суутгаагүй)"
       • "ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд)"
   • Тус шинэ тайлангуудын загварыг ашиглах боломжтой болов.
    • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Тайлан, баримтын маягт загвар" -> "Татварын тайлан 1" -> "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)" бүлэглэлт
     • "Маягт ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)"
     • "Маягт ТТ12(1) - СХХООСАТМ (Суутгасан)"
     • "Маягт ТТ12(2) - СХХООАТСМ (Суутгаагүй)"
     • "Маягт ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд)"
   • Тус тайлантай холбоотойгоор дараах бүртгэл, тохиргоонууд дээр шинэ боломжуудыг нэмж оруулав.
    • "Лавлах" -> "Харилцагч" -> "Харилцагчийн бүртгэл"
     • Дараах шинэ талбаруудыг бүртгэдэг болгов.
      • "Үндсэн" хэсэг
       • "Харилцагчийн дэд нэр"
      • "Татвар" хэсэг -> "Татварын тохиргоо" бүлэг
       • "ТТ-ийн дэвтрийн дугаар" ("Татварын төлөгчийн дэвтрийн дугаар")
       • "Бизнес эрхлэгч эсэх" ("ТТД" бичээд "НӨАТУС"-ээс мэдээлэл авахад автоматаар бөглөгдөх боломжтой. Тус талбарыг ашиглан "НӨАТУС" рүү "Хувь хүн", "Бизнес эрхлэгч" гэсэн мэдээллийг илгээдэг болгов)
       • "НӨАТ төлөгч эсэх" ("ТТД" бичээд "НӨАТУС"-ээс мэдээлэл авахад автоматаар бөглөгдөх боломжтой)
       • "НХАТ төлөгч эсэх" ("ТТД" бичээд "НӨАТУС"-ээс мэдээлэл авахад автоматаар бөглөгдөх боломжтой)
      • "Татвар" хэсэг -> "Оршин суугч бус этгээд" бүлэг
       • "Улс орон" ("ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд)" тайланд ашиглагдах талбар)
     • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Харицлагчийн өгөгдөл, өглөг, авлагын эхний үлдэгдэл (Excel)"
      • Тус талбаруудыг бүртгэх боломжтой болгов.
    • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Ерөнхий тохиргоо, бусад лавлах"
     • "ХХОАТ" гэсэн шинэ хэсгийг нэмж, доорх тохиргоог гүйцэтгэх боломжтой болгов.
      • "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2) тайлангийн зүйл, татвар" гэсэн тохиргооны мэдээлэл бүхий хүснэгт нэмэгдэв.
     • "Улс орон" гэсэн шинэ хэсэг нэмж, "НДШ тайлан" болон "ТТ12 тайлан"-д ашиглагдах улс орны бүртгэлийг оруулж өгөв.
   • Тус тайлантай холбоотой бусад өөрчлөлт, бүртгэлийн талаарх мэдээллийг доороос уншина уу.
  • Програм дээр "ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)" буюу "ТТ23 - Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайлан"-гийн тооцоололтыг шинэчилж, үйл ажиллагааг сайжруулав*. Ө.х, програм нь "Үндсэн хөрөнгийн модуль" дээр бүртгэгдсэн бүртгэлийн дагуу "Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 11-р сарын 22-ны 5/16 тоот тушаал"-аар батлагдсан "Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар"-ын хувь хэмжээ (Зураг №9-т харуулав)-гээр тайланг тооцоолдог болов.
   • "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүү, татварын тайлан, тодруулга" -> "Татварын тайлан" гэсэн хэсэг (Зураг №7-т харуулав)
    • "ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)" тайланг задалж, дараах 5 дэд тайлантай болгов.
     • "ТТ23аб - ӨТҮ, ТЗАТТ (Татвар тооцоо)" буюу "ТТ23аб - Өмнөх тайлангийн үлдэгдэл, төлбөл зохих албан татварын тооцоо"
     • "ТТ23в - ТЖАТНҮХЭХБТ (Товчоо)" буюу "ТТ23в - Тайлант жилд албан татвар ногдуулах үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн товчоо"
     • "ТТ23г - ТЖНҮХЭХАТТ (Нэмэгдсэн)" буюу "ТТ23г - Тайлант жилд нэмэгдсэн үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тооцоо"
     • "ТТ23д - ТЖХҮХЭХҮХНАТТ (Хасагдсан)" буюу "ТТ23д - Тайлант жилд хасагдсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн үлдэх хугацаанд ногдох албан татварын тооцоо"
     • "ТТ23 хав. - ТЖБҮХЭХ (Байгаа)" буюу "ТТ23 хав. - Тайлант жилийн 1/15-нд байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгө"
    • Тус тайлангуудыг "Компанийн салбар (татвар)"-ын хувьд тус тусад нь тооцоолдог болгов.
   • Тус тайлангийн ЭхҮ зоох боломжийг оруулж өгөв.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Татварын тайлангуудын өгөгдөл, эхний үлдэгдэл" (шинэ цэс, цонх) (товчны хослол "Alt+1108") -> "Татварын тайлан" -> "ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)" гэсэн хэсэг
    • Дараах дэд тайлангуудын ЭхҮ зоох боломжтой болов.
     • "ТТ23гд - ТЖНҮХЭХАТТ, ТЖХҮХЭХҮХНАТТ (Нэмэгдсэн, хасагдсан)"
     • "ТТ23 хав. - ТЖБҮХЭХ (Байгаа)"
    • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Татах", "Нэмэх", "Устгах", "Хадгалах", "Шалгах", "Бичих", "Унших", "Excel" гэсэн үндсэн үйлдлүүд болон бусад туслах үйлдлүүдийг ЭхҮ зоохдоо ашиглах боломжтой болов.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Санхүү, татварын тайлангуудын эхний болон эцсийн үлдэгдэл" -> "Татварын тайлан" гэсэн хэсэг
     • "ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)" тайлан болон түүний дараах 5 дэд тайлан
      • "ТТ23аб - ӨТҮ, ТЗАТТ (Татвар тооцоо)"
      • "ТТ23в - ТЖАТНҮХЭХБТ (Товчоо)"
      • "ТТ23г - ТЖНҮХЭХАТТ (Нэмэгдсэн)"
      • "ТТ23д - ТЖХҮХЭХҮХНАТТ (Хасагдсан)"
      • "ТТ23 хав. - ТЖБҮХЭХ (Байгаа)"
     • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Татах", "Цэвэрлэх", "Хадгалах", "Дэлгэрэнгүй", "Хэвлэх", "Excel" гэсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой болов.
     • Тус тайлангуудыг "Компанийн салбар (татвар)"-ын хувьд тус тусад нь тооцоолж, "Товчоо", "Дэлгэрэнгүй" хэлбэрээр харах боломжтой болов.
     • Тус тайлангийн ЭхҮ, ЭцҮ зоохтой холбоотой "Тайлангийн зүйл хоорондын алдааны мэдээлэл", "Тайлангийн алдааны мэдээлэл"-ийг харуулдаг болгов.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Эхний үлдэгдлийн нэгдсэн шалгалт, нээлт, хаалт"
     • Дараах алхмууд шинээр нэмэгдэж, зохих шалгалтуудыг гүйцэтгэх боломжтой болгов.
      • "Алхам №1: Excel, өгөгдөл"
       • "ТТ23гд - ТЖНҮХЭХАТТ, ТЖХҮХЭХҮХНАТТ (Нэмэгдсэн, хасагдсан) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
       • "ТТ23 хав. - ТЖБҮХЭХ (Байгаа) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
      • "Алхам №3: Санхүү, татварын тайлан"
       • "ТТ23гд - ТЖНҮХЭХАТТ, ТЖХҮХЭХҮХНАТТ (Нэмэгдсэн, хасагдсан)"
       • "ТТ23 хав. - ТЖБҮХЭХ (Байгаа)"
       • "ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)"
   • Тус тайлангийн загварыг засварлав.
    • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Тайлан, баримтын маягт загвар" -> "Татварын тайлан 1" -> "ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)" бүлэглэлт
     • "Маягт ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)"
   • Тус тайлантай холбоотойгоор дараах бүртгэл, тохиргоонууд дээр шинэ боломжуудыг нэмж оруулав.
    • "Үндсэн хөрөнгө" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл"
     • "Үндсэн хөрөнгө нэмэх/засах цонх" дээр дараах шинэ талбаруудыг бүртгэдэг болгов (Зураг №9-т харуулав).
      • "Компанийн салбар (татвар)" ("ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)" тайланд ашиглагдана)
      • "ҮХЭХАТ бүсчлэл" ("ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)" тайланд ашиглагдана. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн байршлын бүсчлэлээс хамаарч албан татвар өөр өөр тооцогдох боломжтой)

      Зураг №9 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Үндсэн хөрөнгө засах цонх - 'Компанийн салбар (татвар)', 'Үл хөдлөх хөрөнгийн бүсчлэл, татвар' - 'НӨАТ чөлөөлөгдөх ангилал', 'НӨАТ 0% тооцох ангилал'

     • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Үндсэн хөрөнгийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл (Excel)"
      • Тус талбаруудыг бүртгэх боломжтой болгов.
    • "Үндсэн хөрөнгө" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл" ; "Үндсэн хөрөнгө" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Үндсэн хөрөнгийн үлдэгдэл" ; "Үндсэн хөрөнгө" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл" ("Хураангуй", "Дэлгэрэнгүй") гэсэн цонхнууд дээр дараах багануудыг харуулдаг болгов.
     • "Элэгдэх эсэх"
     • "Үл хөдлөх хөрөнгө эсэх"
     • "Татвар бодох эсэх"
     • "Компанийн салбар (татвар)"
     • "Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүсчлэл"
     • "Татварын хувь хэмжээ"
    • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Ерөнхий тохиргоо, бусад лавлах"
     • "Татварын тайлан" хэсгээс "ҮХЭХАТ-ТТ23" бүлэг түүний "Үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар" гэсэн тохиргоог устгав.
   • Тус тайлантай холбоотой бусад өөрчлөлт, бүртгэлийн талаарх мэдээллийг доороос уншина уу.
  • Татварт зориулж "Компаний салбар (татвар)"-уудыг бүртгэж, тухайн салбарууд дээрх татварын "Өглөг", "Авлага", "Зардал"-ын дансыг тохируулах боломжтой болгов*. Мөн компани, байгууллагын бүртгэлийг сайжруулав (Зураг №10-т харуулав).
   • "Лавлах" -> "Компани, байгууллага" -> "Компани, байгууллагын мэдээлэл"
    • "Татвар, шимтгэлийн мэдээлэл" гэсэн хэсэг нэмж, зохих талбаруудыг шилжүүлэв.
    • "Компанийн салбар (татвар)" гэсэн шинэ хүснэгт нэмж, тус бүртгэлийг хөтлөх боломжтой болгов.
     • "Компанийн салбар (татвар)" дээр дараах "Өглөг", "Авлага", "Зардал"-ын дансыг тохируулах боломжтой болгов.
      • "НД8 - ЭМ, НДШ"
      • "ТТ11 - ХХОАТ"
      • "ТТ12 - ХХОАТ"
      • "ТТ23 - ҮХЭХАТ"
     • Програм дээр "Санхүү, татварын тайлан"-г бодуулахад тус тохиргооны дансны дагуу харгалзах зохих дансны бичилтийг гүйцэтгэдэг болгов.
    • Компани, байгууллагын мэдээлэл дээр дараах талбаруудыг бүртгэх боломжтой болгов.
     • "Бизнес эрхлэгч эсэх"
     • "НХАТ төлөгч эсэх"

   Зураг №10 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Компани, байгууллагын мэдээлэл - Компанийн салбар (татвар), тохиргооны данс, харилцагч засах цонх - 'Бизнес эрхлэгч эсэх', 'НХАТ төлөгч эсэх'

  • ЕЖ, МХЖ дээр дараах шинэ боломжуудыг хөгжүүлэн оруулав*.
   • "Ерөнхий" -> "Ерөнхий журнал" -> "Ерөнхий журнал" (Зураг №11-т харуулав)
    • "Гүйлгээний төрөл"-ийн дагуу гүйлгээ бүртгэх боломжтой болгов. ЕЖ дээр дараах "Гүйлгээний төрөл"-тэй гүйлгээ бүртгэх, залруулах боломжтой болгов.
     • "Энгийн гүйлгээ"
     • "НӨАТ - Борлуулалтын гүйлгээ"
     • "НӨАТ - Худалдан авалт, зардлын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • ЕЖ дээрээс "НӨАТ-тай худалдан авалт, зардлын гүйлгээ"-г бүртгэхдээ "НӨАТ шингэсэн дүн", "НӨАТ тооцох эсэх", "Хасагдахгүй НӨАТ тооцох эсэх" болон харгалзах тайлангийн зүйлүүдийг сонгох боломжтой болгов (Зураг №11-т харуулав).
     • "НӨАТ - Тусгай гүйлгээ"
     • "НӨАТ - Өглөг, авлага хоорондын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (НӨАТ)", "Авлага (НӨАТ)"-ын данс болон "НӨАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагч хооронд гүйлгээ хийх боломжтой болгов.
     • "НХАТ - Өглөг, авлага хоорондын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (НХАТ)", "Авлага (НХАТ)"-ын данс болон "НХАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагч хооронд гүйлгээ хийх боломжтой болгов.
     • "ТТ11-ХХОАТ - Үндсэн гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • Компанийн ажилтанд олгосон орлогыг бүртгэхдээ "ХХОАТ шингэсэн дүн", "ХХОАТ шингээгүй дүн", "ХХОАТ тооцох эсэх", "Компанийн салбар (татвар)" болон харгалзах тайлангийн зүйлүүдийг сонгох боломжтой болгов.
     • "ТТ11-ХХОАТ - Тусгай гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (ТТ11-ХХОАТ)", "Авлага (ТТ11-ХХОАТ)"-ын данс болон "ТТ11-ХХОАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагчтай хийх тусгай гүйлгээг бүртгэх боломжтой болгов.
     • "ТТ11-ХХОАТ - Өглөг, авлага хоорондын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (ТТ11-ХХОАТ)", "Авлага (ТТ11-ХХОАТ)"-ын данс болон "ТТ11-ХХОАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагч хооронд гүйлгээ хийх боломжтой болгов.
     • "ТТ12-ХХОАТ - Үндсэн гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • Хувь хүнд олгосон орлогыг бүртгэхдээ "ХХОАТ шингэсэн дүн", "ХХОАТ шингээгүй дүн", "ХХОАТ тооцох эсэх", "Компанийн салбар (татвар)" болон харгалзах тайлангийн зүйлүүдийг сонгох боломжтой болгов.
     • "ТТ12-ХХОАТ - Тусгай гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (ТТ12-ХХОАТ)", "Авлага (ТТ12-ХХОАТ)"-ын данс болон "ТТ12-ХХОАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагчтай хийх тусгай гүйлгээг бүртгэх боломжтой болгов.
     • "ТТ12-ХХОАТ - Өглөг, авлага хоорондын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (ТТ12-ХХОАТ)", "Авлага (ТТ12-ХХОАТ)"-ын данс болон "ТТ12-ХХОАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагч хооронд гүйлгээ хийх боломжтой болгов.
     • "ЭМ, НДШ - Өглөг, авлага хоорондын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (ЭМ, НДШ)", "Авлага (ЭМ, НДШ)"-ын данс болон "ЭМ, НДШ-тэй харьцдаг байгууллага" гэсэн харилцагчтай хийх тусгай гүйлгээг бүртгэх боломжтой болгов.
     • "ҮХЭХАТ - Өглөг, авлага хоорондын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (ҮХЭХАТ)", "Авлага (ҮХЭХАТ)"-ын данс болон "ҮХЭХАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагч хооронд гүйлгээ хийх боломжтой болгов.
     • "ААНОАТ - Тусгай гүйлгээ"
     • "ААНОАТ - Өглөг, авлага хоорондын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (ААНОАТ)", "Авлага (ААНОАТ)"-ын данс болон "ААНОАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагч хооронд гүйлгээ хийх боломжтой болгов.
     • "Ногдол ашиг хуваарилалтын гүйлгээ"

     Зураг №11 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Ерөнхий журналын гүйлгээ засах цонх - 'Гүйлгээний төрөл' - 'НӨАТ - Худалдан авалт, зардал' гүйлгээ - Ерөнхий журналын баримт (ХХОАТ талбар)

    • "Харагдах байдал"-ын "ЕЖ баримт", "ЕЖ гүйлгээ" дээр дараах өөрчлөлтүүдийг оруулав.
     • Дараах шинэ багануудыг харуулдаг болгов.
      • "Гүйлгээний төрөл"
      • "ХХОАТ дүн"
      • "ТТ11-ХХОАТ-ын зүйл"
      • "ТТ12-ХХОАТ-ын зүйл"
      • "ТТ12-ХХОАТ-ын дэд зүйл"
      • "Компанийн салбар (татвар)"
     • Зохих тайлан, баримтууд дээр "ХХОАТ дүн"-г харуулдаг болгов (Зураг №11-т харуулав).
    • "Харагдах байдал"-ын "ЕЖ бүх гүйлгээ" дээр дараах өөрчлөлтүүдийг оруулав.
     • Дараах шинэ багануудыг харуулдаг болгов.
      • "Харгалзах дансны бичилт эсэх"
      • "ТТ11-ХХОАТ-ын зүйл"
      • "ТТ12-ХХОАТ-ын зүйл"
      • "ТТ12-ХХОАТ-ын дэд зүйл"
      • "Компанийн салбар (татвар)"
      • "Борлуулалтын цэг"
     • Дараах шинэ тайлангуудтай болов.
      • "Тов-ХА (Сар)" ("Товчоо харилцагчаар, Сараар")
      • "Тов-ХА (Сар-Үнд.д.)" ("Товчоо харилцагчаар, Сараар - Үндсэн дансаар")
      • "Тов-ХА (Сар-Хар.д.) ("Товчоо харилцагчаар, Сараар - Харьцсан дансаар")
      • "Тов-БЦ (Үнд.д.)" ("Товчоо борлуулалтын цэгээр, Үндсэн дансаар")
      • "Тов-БЦ (Хар.д.)" ("Товчоо борлуулалтын цэгээр, Харьцсан дансаар")
      • "Тов-БЦ (Сар)" ("Товчоо борлуулалтын цэгээр, Сараар")
      • "Тов-БЦ (Сар-Үнд.д.)" ("Товчоо борлуулалтын цэгээр, Сараар - Үндсэн дансаар")
      • "Тов-БЦ (Сар-Хар.д.)" ("Товчоо борлуулалтын цэгээр, Сараар - Харьцсан дансаар")
    • ЕЖ дээрээс дараах "Системийн данс"-нууд дээр гүйлгээ хийх боломжтой болгов.
     • "Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит ашиг/олз/орлого"
     • "Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит алдагдал/гарз/зардал"
     • "Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит бус ашиг/олз/орлого"
     • "Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит бус алдагдал/гарз/зардал"
   • "Ерөнхий" -> "Мөнгөн хөрөнгө" -> "Мөнгөн хөрөнгийн журнал" (Зураг №12-т харуулав)
    • "Гүйлгээний төрөл"-ийн дагуу гүйлгээ бүртгэх боломжтой болгов. МХЖ дээр дараах "Гүйлгээний төрөл"-тэй гүйлгээ бүртгэх боломжтой болгов.
     • "Энгийн гүйлгээ"
     • "НӨАТ - Борлуулалтын гүйлгээ"
     • "НӨАТ - Худалдан авалт, зардлын гүйлгээ" (шинэ боломж)
     • "НӨАТ - Тусгай гүйлгээ"
     • "ТТ11-ХХОАТ - Үндсэн гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • Компанийн ажилтанд олгосон орлогыг бүртгэхдээ "ХХОАТ шингэсэн дүн", "ХХОАТ шингээгүй дүн", "ХХОАТ тооцох эсэх", "Компанийн салбар (татвар)" болон харгалзах тайлангийн зүйлүүдийг сонгох боломжтой болгов.
     • "ТТ11-ХХОАТ - Тусгай гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "ТТ11-ХХОАТ-ын төлөлт"-ийн гүйлгээг тус төрлөөр бүртгэх боломжтой болгов.
     • "ТТ12-ХХОАТ - Үндсэн гүйлгээ" (шинэ боломж) (Зураг №12-т харуулав)
      • Хувь хүнд олгосон орлогыг бүртгэхдээ "ХХОАТ шингэсэн дүн", "ХХОАТ шингээгүй дүн", "ХХОАТ тооцох эсэх", "Компанийн салбар (татвар)" болон харгалзах тайлангийн зүйлүүдийг сонгох боломжтой болгов.
     • "ТТ12-ХХОАТ - Тусгай гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "ТТ12-ХХОАТ-ын төлөлт"-ийн гүйлгээг тус төрлөөр бүртгэх боломжтой болгов.
     • "ААНОАТ - Тусгай гүйлгээ"

     Зураг №12 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Мөнгөн хөрөнгийн журналын гүйлгээ засах цонх - 'Гүйлгээний төрөл' - 'ТТ12-ХХОАТ - Үндсэн гүйлгээ' - Мөнгөн хөрөнгийн журналын баримт (ХХОАТ талбар)

    • "Харагдах байдал"-ын "Баримтаар", "Гүйлгээгээр", "Бүх гүйлгээ" дээр дараах өөрчлөлтүүдийг оруулав.
     • Дараах шинэ багануудыг харуулдаг болгов.
      • "Гүйлгээний төрөл" (зөвхөн "Баримтаар", "Гүйлгээгээр" хэсэгт)
      • "ХХОАТ дүн" (зөвхөн "Баримтаар", "Гүйлгээгээр" хэсэгт)
      • "ТТ11-ХХОАТ-ын зүйл"
      • "ТТ12-ХХОАТ-ын зүйл"
      • "ТТ12-ХХОАТ-ын дэд зүйл"
      • "Компанийн салбар (татвар)"
     • Зохих тайлан, баримтууд дээр "ХХОАТ дүн"-г харуулдаг болгов (Зураг №12-т харуулав).
    • "Бүх гүйлгээ" хэсэг нь дараах шинэ тайлангуудтай болов.
     • "Тов-ХА (Сар)" ("Товчоо харилцагчаар, Сараар")
     • "Тов-ХА (Сар-Үнд.д.)" ("Товчоо харилцагчаар, Сараар - Үндсэн дансаар")
     • "Тов-ХА (Сар-Хар.д.) ("Товчоо харилцагчаар, Сараар - Харьцсан дансаар")
  • "Хэрэглэгчийн эрх, тохиргоо" дээр "Дансны эрх" тохируулах болон бусад нэмэлт боломжуудыг хөгжүүлэв* (Зураг №13-т харуулав).
   • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Програмын хэрэглэгч, эрх, тохиргоо"
    • Шинээр "Дансны эрх" гэсэн хэсэг нэмж, тухайн сонгогдсон хэрэглэгчийн хувьд "Ашиглах", "Унших" боломжтой "Дансны эрх"-үүдийг зохих эрхийн дагуу тохируулах боломжтой болгов (Анхдагчаар бүх хэрэглэгчдэд бүх дансыг "Ашиглахаар тохируулсан"). Тус эрхийг тохируулахад дараах боломжуудтай.
     • "Сонгогдсон хэрэглэгчтэй адилаар хэрэглэгчийн дансны бүх эрхийг олгох"
     • "Сонгогдсон дансны эрхтэй адилаар бүх хэрэглэгчийн дансны эрхийг олгох" (Зураг №13-т харуулав)

     Зураг №13 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Програмын хэрэглэгч, эрх, тохиргоо - Дансны эрх

    • "Салбар хэлтэсийн эрх"-ийг тохируулахад дараах боломжийг оруулав.
     • "Сонгогдсон салбар хэлтэсийн эрхтэй адилаар бүх хэрэглэгчийн салбар хэлтэсийн эрхийг олгох"
    • "Цэс, цонхны эрх"-ийг тохируулахад дараах боломжийг оруулав.
     • "Сонгогдсон цэсний эрхтэй адилаар бүх хэрэглэгчийн цэсний эрхийг олгох"
   • Тус дансны эрхийн дагуу програмын бүх цонхнууд дээр данс ашиглагддаг болов.
  • Харилцагч та бүхэн "Лиценз сунгах хүсэлт"-ийг прорам дээрэээс илгээж, хэвлэх боломжтой боллоо* (Зураг №14-т харуулав). Ө.х, өмнө нь "http://www.apexsoft.mn/" вэб хуудас руу өөрийн эрхээр нэвтрэн орж, "Лиценз сунгах хүсэлт"-ээ хэвлэн, өөрсдөө э-шуудан илгээдэг байсныг хялбаршуулж, програм дээрээс шууд илгээх боломжтой болгов. Мөн програмын лицензийн "Үйлчилгээний нөхцөл"-ийг шинэчлэн та бүхэнд хялбар болгож, заавал "Төлбөрийн баримт"-ыг э-шуудангаар илгээдэг байсныг болиулж, хүссэн сараараа лицензээ сунгуулж, нэмэлт урамшуулал авах боломжтой болгов.
   • "Програмын толгой" -> "Програмын лиценз" цонх
    • "Лиценз сунгах хүсэлт" гэсэн шинэ хэсэгтэй болгов (Зураг №14-т харуулав).
     • Хэрэглэгч та зохих эрхийн дагуу тус хэсэгт "Лиценз сунгах хүсэлт" илгээх, өмнө нь илгээсэн "Лиценз сунгах хүсэлт"-үүдээ ачаалан харах, "Баримт" хэвлэх боломжтой боллоо.
     • "Лиценз сунгах хүсэлт" илгээхдээ "Лиценз сунгах сар", "Лиценз хүлээн авах э-шуудан 1", "Лиценз хүлээн авах э-шуудан 2", "Зурвас мессеж" бичих, "Төлбөрийн мэдээлэл"-ээ харах боломжтой болов.
     • Та "Лиценз сунгах хүсэлт илгээх цонх" дээрээс шинэ "Үйлчилгээний нөхцөл"-ийг уншиж танилцна уу.
    • "Лиценз сунгах алхмууд" гэсэн шинэ хэсэгтэй болов (Зураг №14-т харуулав).
     • Тус хэсэгт "Лиценз сунгах алхмууд"-ыг нэмэлт тайлбар багтсан болно.

    Зураг №14 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - 'Лиценз сунгах хүсэлт' хэсэг - 'Лиценз сунгах алхмууд' хэсэг

  • Програм дээр дараах шинэ боломж, өөрчлөлтүүдийг оруулав.
   • "Нэмэлт зардал"-ын бүртгэл дээрх "Гааль", "Тээвэр", "Бусад", "НӨАТ"-ын харьцсан данснуудыг тус тусад нь бүртгэх боломжтой боллоо. Мөн тус харьцсан данснууд дээр дурын валютын дансыг сонгож, нэмэлт зардлыг тооцуулж, дансны бичилтийг гүйцэтгэх боломжтой болов. Тус бүртгэлийг тусдаа цонхоор гүйцэтгэх боломжтой болгож, интерфейсийг сайжруулав.
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын орлогын журнал"
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын хөдөлгөөний журнал"
    • "Үндсэн хөрөнгө" -> "Журналууд" -> "Үндсэн хөрөнгийн орлогын журнал"
   • "Бэлтгэн нийлүүлэгч"-ийн мэдээлэл (Бэлтгэн нийлүүлэгчийн "Код", "Нэр", "ТТД", "Ангилал" гэсэн баганууд)-ийг дараах журналуудад харуулдаг болгов.
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын орлогын журнал"
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын хөдөлгөөний журнал"
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын хөрвүүлэлтийн журнал"
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын зарлагын журнал"
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын борлуулалтын журнал"
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын борлуулалтын буцаалтын журнал"
    • "Дэлгүүр" -> "Журнал" -> "Борлуулалтын цэгийн журнал"
    • "Дэлгүүр" -> "Журнал" -> "Борлуулалтын цэгийн журналын буцаалт"
    • "Дэлгүүр" -> "Журнал" -> "Борлуулалтын цэгийн бараа материалын журнал"
   • Бүх журнал, бүртгэлийн цонхнуудын "Харагдах байдал" дээр доош унжуулж сонгох боломжтой контрол (comboBox)-ыг ашигладаг болгов.
   • Бүх журналууд дээр өнгөрсөн саруудын гүйлгээ хийх үед анхдагчаар тухайн "Тайлант сарын сүүлчийн огноо"-н сонгогддог болов.
   • "Бараа материал" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Бараа материалын үлдэгдэл"
    • Дараах шинэ багануудыг харуулдаг болгов.
     • "Орцонд ашиглагдсан БМ эсэх"
     • "Хөрвүүлсэн БМ эсэх"
     • "Хөрвүүлэгдсэн БМ эсэх"
    • Зохих эрхийн дагуу дараах шинэ "Бодох шалгах" товчнуудыг ашиглах боломжтой болов.
     • "Бод. шал. орц" (Орцонд ашиглагдаж байгаа бүх БМ-уудыг бодож шалгах үйлдэл)
     • "Бод. шал. хөр. зар." (Хөрвүүлсэн буюу хөрвүүлэлтээр зарлагадсан бүх БМ-уудыг бодож шалгах үйлдэл)
     • "Бод. шал. хөр. ор." (Хөрвүүлэгдсэн буюу хөрвүүлэлтээр орлогодсон бүх БМ-уудыг бодож шалгах үйлдэл)
    • "Бичих" товчны хэсэгт "БМ-ын өртгийн бичилтийг устгах" гэсэн шинэ товчтой болж, зохих эрхийн дагуу тус үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой болгов.
   • "Үндсэн хөрөнгө" -> "Журнал" -> "Үндсэн хөрөнгийн борлуулалтын журнал"
    • "Биет бус хөрөнгө" (ББХ) борлуулж байгаа тохиолдолд автоматаар "8833-0000 Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого" гэсэн шинээр нэмэгдсэн "Системийн данс"-н дээр дансны бичилтийг гүйцэтгэдэг болгов. Тус дансны СТ, ТТ-гийн тохиргоо нь ББХ-ийн хувьд хийгдсэн байгаа болно.
   • "НӨАТ чөлөөлөгдөх ангилал", "НӨАТ 0% тооцох ангилал" дээр "0000000 Тодорхойгүй" гэсэн ангилал сонгох боломжтой болгов.
    • "Бараа материал" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Бараа материалын бүртгэл"
    • "Үндсэн хөрөнгө" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл"
    • "Лавлах" -> "Харилцагч" -> "Харилцагчийн бүртгэл"
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Бараа материалын өгөгдөл, эхний үлдэгдэл (Excel)"
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Үндсэн хөрөнгийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл (Excel)"
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Харицлагчийн өгөгдөл, өглөг, авлагын эхний үлдэгдэл (Excel)"
   • "Дэлгүүр" -> "Хяналт, лавлах" -> "Борлуулалтын цэгийн гүйлгээний төрөл"
    • Гүйлгээ гарсан "Борлуулалтын цэгийн гүйлгээний төрөл"-ийн дансны тохиргоог өөрчлөх боломжтой болгов.
   • "Дэлгүүр" -> "Хяналт, лавлах" -> "ПОС/Кассын бүртгэл" -> "Бусад тохиргоо" хэсэг
    • "БМ-ын тохиргоо" бүлгээс дараах талбарыг хасав.
     • "'Тайлбар'-ыг 'Нэр'-ийн ард харуулах эсэх"
     • "'Ангилал'-ыг 'Нэр'-ийн ард харуулах эсэх"
   • "Програмын толгойн хэсэг" -> "НӨАТУС-ийн тусгай програмын тохиргоо"
    • "НӨАТУС-ийн баримтыг шууд илгээх эсэх" гэсэн шинэ тохиргоотой болж, "НӨАТУС-ийн баримт"-ыг програм дээрээс бичихэд шууд автоматаар илгээдэг болгов. Өмнө нь тус цонхон дээрээс заавал "НӨАТУС баримт илгээх" товч дарах эсвэл тохиргооны дагуу зохих хугацааны дараа илгээгддэг байсан болно.
   • Цалингийн дараах журнал, бүртгэл дээр нэгдсэн байдлаар ажилтнуудын (харагдаж/шүүгдэж байгаа) хувьд "Сонгогдсон талбар (багана)-т утга олгох" боломжтой болгов. Хүснэгтийн доод хэсэгт "Зөв" бүхий жижиг товч шинээр нэмэгдэж, тус үйлдлийг гүйцэтгэдэг болгов.
    • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журнал"
    • "Цалин" -> "Тооцоололт" -> "Урьдчилгаа цалин"
    • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Ажилтны цалингийн тогтмол"
   • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Цалингийн тохиргоо"
    • "Ерөнхий" хэсэг
     • "Гарт олгох цалингийн бутархай дүнг бүхэл болгох эсэх" гэсэн шинэ тохиргоотой болж, тус тохиргооны дагуу доорх журналуудын "Банк / Касс" цонхон дээрх "Гарт олгох цалин"-гийн бутархай дүнг бүхэл болгодог болов.
      • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журнал"
      • "Цалин" -> "Тооцоололт" -> "Урьдчилгаа цалин"
    • "НДШ" хэсэг
     • 2016 оны 11-р сарын 10-нд УИХ-аас батлагдсан, 2017 оны 1-р сарын 1-нээс мөрдөгдөж эхэлсэн "Нийгмийн даатгалын тухай (шинэчилсэн найруулга)" хуулийн "15.1"-т заасны дагуу нийгмийн даатгалын хувь хэмжээг шинэчлэв. Ө.х, доорх "Даатгуулагчийн төрөл"-ийн "ҮОМШӨД АО" ("Үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгал - Ажил олгогч")-ын хувь хэмжээг "1-3%" байсныг "0.8-2.8%", "Тэтгэмж АО" ("Тэтгэмжийн даатгал - Ажил олгогч")-ийн хувь хэмжээг "0.8%" байсныг "1%" болгож өөрчлөв.
      • 01: "Энгийн ажилтан"
      • 14: "Сул зогсогч олговортой"
      • 17: "Жирэмсэн амаржсаны чөлөөлт эх"
      • 19: "Онцгой нөхцлөөр /Тусгай гэрээгээр/ 11-13 хувь төлөгч"
      • 21: "1 сараас дээш хугацаагаар ХЧАлдсан даатгуулагч"
      • 22: "Тэтгэвэр тогтоолгосон ажиллагч"
      • 23: "Гадаадын иргэн Сертификатгүй"
      • 24: "Гадаадын иргэн Сертификаттай /Солонгос/"
      • 25: "7 сараас дээш улирлын чанартай байгууллагад ХГ-ээр ажиллагч /ажил зогссон үед/"
      • 29: "Улсын хил дээр алба хааж буй офицер, ахлагчийн гэр бүл"
      • 30: "Дипломат төлөөлөгчийн газар ажиллагчийн гэр бүл"
      • 33: "Сул зогсогч олговоргүй"
      • 34: "Тэтгэвэр тогтоолгосон ажиллагч сул зогссон"
      • 38: "Тэтгэвэр тогтоолгосон ажиллагч /ЖА чөлөөтэй/"
      • 39: "Тэтгэвэр тогтоолгосон ажиллагч /1 сараас дээш ХЧТАлдсан/"
      • 40: "Үндсэн ажлаас гадуур ажил гүйцэтгэгч /15А дэвтэртэй/"
   • "Цаг" -> "Цагийн бүртгэл" -> "Цагийн баталгаажуулах хүснэгт"
    • "Цалингийн хэсэг"-ээр бүлэглэгдсэн дараах товчоо бүхий шинэ тайлангуудтай болов.
     • "Хэвлэх (товч.)" ("Хэвлэх товчоогоор")
     • "Баланс (товч.)" ("Баланс товчоогоор")
     • "Илүү цаг (товч.)" ("Илүү цаг товчоогоор")
   • "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүү, татварын тайлан, тодруулга"
    • "Тайлан бодох" үйлдлийг гүйцэтгэхэд "Цалингийн журналын дансны бичилт"-ийг гүйцэтгэх шаардлагатай бол гүйцэтгэдэг болгов.
   • "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүү, татварын тайлан, тодруулга" ; "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Санхүү, татварын тайлангуудын эхний болон эцсийн үлдэгдэл" ; "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Эхний үлдэгдлийн нэгдсэн шалгалт, нээлт, хаалт"
    • Дээрх цонхнуудад дараах тайлангуудыг зохих эрхийн дагуу ашиглах боломжтой болгов.
     • "Санхүүгийн тайлан"
     • "Татварын тайлан"
      • "ТТ02 - ААНОАТ (Орлого)"
      • "ТТ03а - НӨАТ"
      • "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)"
      • "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)"
      • "ТТ13 - СААНООСАТ (Суутган)"
      • "ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)"
   • "Лавлах" -> "Компани, байгууллага" -> "Эд хариуцагчийн бүртгэл"
    • "Эд хариуцагч" дээр "Харилцагч"-ийг сонгон бүртгэх боломжтой болгов. Өмнө нь "Эд хариуцагч" дээр зөвхөн "Ажилтан" бүртгэдэг байсан.
   • "Лавлах" -> "Данс" -> "Дансны нэгдсэн төлөвлөгөө"
    • "Данс нэмэх/засах цонх" дээрээс "Дансны код"-ыг өөрчлөх боломжтой болов ("Дансны код" талбарын "Код өөрчлөх" товчийг дарснаар).
    • Шинээр "Тохиргооны данс" (номин ногоон өнгөтэй) гэсэн төрөл нэмэгдэв. Тус төрөлтэй данс нь "Компанийн салбар (татвар)" дээр тохируулагдсан данснууд болно.
    • Дараах шинэ багануудыг харуулдаг болгов.
     • "Дансны ерөнхий төрөл"
     • "Дансны төрөл"
     • "Унших эсэх" (Уншихаар тохируулагдсан бол засах, устгах боломжгүй буюу зөвхөн харна)
    • "Данс" хүснэгтийн доод талд "Ижилсүүлэх" гэсэн жижиг товч нэмэгдэж, зохих эрхийн дагуу тус үйлдлийг гүйцэтгэдэг боломжтой болгов.
   • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Ерөнхий тохиргоо, бусад лавлах"
    • "Системийн дансны тохиргоо 1", "Системийн дансны тохиргоо 2" гэсэн хэсгүүд дээрх тохиргооны данснуудыг тус хэсгээс хасч, бусад талбаруудыг зохих хэсгүүд рүү шилжүүлэв.
    • "Бусад тохиргоо" -> "Бутархай оронгийн нарийвчлалын тохиргоо" хэсэгт "ЭцҮ шилжүүлэх нарийвчлал"-ыг тохируулах боломжтой болгож, тус тохиргооны дагуу програмын бүх ЭцҮ-ийг шилжүүлдэг болгов.
    • Тус тохиргооны цонхны интерфейсийг засч сайжруулав.
   • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Тайлан, баримтын маягт загвар"
    • Өмнө нь байсан "Татварын тайлан" гэсэн хэсгийг "Татварын тайлан 1", "Татварын тайлан 2" гэж ангилж, интерфейсийг цэгцлэн сайжруулав.
    • Зарим баримт, маягтуудыг сайжруулж засварлав.
  • Дээрх өөрчлөлтүүдтэй холбоотойгоор шинээр "ApexBegBal 0.20.xlsx" гэсэн загварыг ЭхҮ зооход ашигладаг болов. Шинээр дараах sheet-үүд нэмэгдэв.
   • "ТТ11(1)" болон "ТТ11(1) тайлбар"
   • "ТТ11(2)" болон "ТТ11(2) тайлбар"
   • "ТТ11(3)" болон "ТТ11(3) тайлбар"
   • "ТТ11(4)" болон "ТТ11(4) тайлбар"
   • "ТТ11"
   • "ТТ12(1)" болон "ТТ12(1) тайлбар"
   • "ТТ12(2)" болон "ТТ12(2) тайлбар"
   • "ТТ12(3)" болон "ТТ12(3) тайлбар"
   • "ТТ12"
   • "ТТ23гд" болон "ТТ23гд тайлбар"
   • "ТТ23 хав." болон "ТТ23 хав. тайлбар"
   • "ТТ23аб"
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейс болон гүйцэтгэлийг сайжруулав.
 • "Апекс 2011 - ПОС/Касс 1.2.12.23**" гэсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүд хөгжүүлэгдэв.
  • Програмын суурь интерфейсийн орчинг өөрчилж, интерфейс дизайн, түүний ажиллагааг сайжруулав**.
   • Програмын бүх "Хүснэгт" болон "Хүснэгтээр сонгох боломжтой талбар (контрол)"-ын хувьд хүснэгтүүдийн загварыг хадгалах, сэргээж ашиглах боломжтой болгов.
   • Програмын интерфейсийн бусад суурь өөрчлөлтийн талаарх нэмэлт мэдээллийг "Апекс 2011" үндсэн програмын тайлбараас уншина уу.
  • Програм "Дансны эрх"-ийн дагуу ашиглагдах боломжтой болов*.
  • "Програмын толгой хэсэг" -> "Дизайн өөрчлөх" гэсэн ногоон дугуй зураг бүхий шинэ товчтой болж, дизайн интерфейс солих, өөрчлөх боломжтой болгов.
  • "Үндсэн цонх" -> "Харилцагч нэмэх цонх"
   • "Үндсэн" хэсэг
    • "Харилцагчийн дэд нэр"
   • "Татвар" хэсэг -> "Татварын тохиргоо" бүлэг
    • "ТТ-ийн дэвтрийн дугаар" ("Татварын төлөгчийн дэвтрийн дугаар")
    • "Бизнес эрхлэгч эсэх" ("ТТД" бичээд "НӨАТУС"-ээс мэдээлэл авахад автоматаар бөглөгдөх боломжтой. Тус талбарыг ашиглан "НӨАТУС" рүү "Хувь хүн", "Бизнес эрхлэгч" гэсэн мэдээллийг илгээдэг болгов)
    • "НӨАТ төлөгч эсэх" ("ТТД" бичээд "НӨАТУС"-ээс мэдээлэл авахад автоматаар бөглөгдөх боломжтой)
    • "НХАТ төлөгч эсэх" ("ТТД" бичээд "НӨАТУС"-ээс мэдээлэл авахад автоматаар бөглөгдөх боломжтой)
   • "Татвар" хэсэг -> "Оршин суугч бус этгээд" бүлэг
    • "Улс орон" ("ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд)" тайланд ашиглагдах талбар)
  • "Тохиргоо" цонх -> "Бусад тохиргоо" хэсэг
   • "БМ-ын тохиргоо" бүлгээс дараах талбарыг хасав.
    • "'Тайлбар'-ыг 'Нэр'-ийн ард харуулах эсэх"
    • "'Ангилал'-ыг 'Нэр'-ийн ард харуулах эсэх"
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейс болон гүйцэтгэлийг сайжруулав.
 • "Апекс 2011 - Цаг 1.1.4.21**" гэсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүд хөгжүүлэгдэв.
  • Програмын суурь интерфейсийн орчинг өөрчилж, интерфейс дизайн, түүний ажиллагааг сайжруулав**.
   • Програмын интерфейсийн суурь өөрчлөлтийн талаарх нэмэлт мэдээллийг "Апекс 2011" үндсэн програмын тайлбараас уншина уу.
  • "EPC GEN2 (ISO018000-6C)" гэсэн төрлийн RFID бүхий картыг унших боломжтой болов*.
  • Програмын интерфейсийг сайжруулав.
 • "Апекс 2011 - Удирдлага 1.1.12.11**" гэсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүд хөгжүүлэгдэв.
  • Програмын суурь интерфейсийн орчинг өөрчилж, интерфейс дизайн, түүний ажиллагааг сайжруулав**.
   • Програмын интерфейсийн суурь өөрчлөлтийн талаарх нэмэлт мэдээллийг "Апекс 2011" үндсэн програмын тайлбараас уншина уу.
  • "Хэрэглэгчийн дансны эрх"-ийг тохируулах боломжтой болов*.
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейс болон гүйцэтгэлийг сайжруулав.