Анхааруулга мэдээлэл

"Апекс" програм нь хэрэглэгчийн эрхийг маш уян хатнаар удирдан зохицуулах боломжтой. Тухайн хэрэглэгч аль аль цонхнуудтай ажиллах боломжтой, тус цонхон дээрээ ямар үйлдэл гүйцэтгэх, ямар ямар өгөгдлийг харах, унших, засах эсэхийг тохируулах боломжтой. “Апекс” програм дээр хийгдсэн бүх үйлдлийг лог байдлаар хадгалан хэрэглэгчдэд тухайн гүйлгээг хэн анх нэмсэн, хэн зассан зэрэг мэдээллийг өгдөг. Ингэснээр санхүүгийн чухал мэдээллийг хянах боломжийг хэрэглэгчдэд олгож байгаа юм.