Анхааруулга мэдээлэл

"Апекс" програмыг мэргэшсэн, олон улсын сертификаттай програм хангамж хөгжүүлэгч баг дараах технологиуд дээр хөгжүүлсэн болно.

  • Програмчлалын технологи, хэл: Microsoft Visual C# 2008, Microsoft Visual C# 2010
  • Өгөгдлийн сан удирдах систем: Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2012
  • Нэмэлт хэрэгсэл: DevExpress 10, DevExpress 11

"Апекс" програм нь дараах орчин, үйлдлийн системүүд дээр ажиллах чадвартай.

  • Интернэт болон дотоод сүлжээ
  • Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 клиент үйлдлийн систем
  • Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 сервер үйлдлийн систем
  • .NET 3.5 Framework, .NET 4.0 Framework, .NET 4.5 Framework
  • Windows Installer 3.1, 4.5, 5.0