Анхааруулга мэдээлэл

Тухайн байгууллага өөрийн онцлогт тохируулан цалингийн журналын бүтцийг хүссэнээрээ зохион байгуулах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл компанийн онцлогоос хамаарч нэмэгдэл, суутгалын багана нэмэх, баганын мэдээлэлд хэвжүүлэлт оруулах, өөрчлөх боломжтой эсэх тохиргоонууд болон тухай талбар дээрх утгыг томъёогоор тооцоолон бодох боломжийг олгодог.