Анхааруулга мэдээлэл

"Апекс" програм нь хэрэглээний үндсэн програмуудтай бүрэн зохицон ажиллах боломжийг хэрэглэгчдэд олгодог. Бүх төрлийн өгөгдлөө Microsoft Excel файл руу хөрвүүлэхээс гадна тайлан, нэгтгэл, мэдээнүүдээ PDF, MHT, RTF, CSV, TXT, зурган файл руу хөрвүүлэх, э-шуудан хэлбэрээр илгээх боломжтой.