Анхааруулга мэдээлэл

Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл нь их хэмжээний өгөгдөлтэй ажиллах шаардлагатай болдог. "Апекс" програм нь өгөгдөл, мэдээллийг хүссэнээрээ шүүх, хэд хэдэн талбараар давхар шүүх, шүүлтүүрийн нөхцөлийг төрөл бүрийн байдлаар өөрчлөн ашиглах, бүлэглэлтийг гүйцэтгэх зэрэг олон функцүүдтэй.