Анхааруулга мэдээлэл

Багцууд

"Апекс 2011" програмын багцуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг харахыг хүсвэл багцын толгой дээр дарна уу. Модулиудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг харахыг хүсвэл тухайн модуль дээр дарна уу.

Апекс 2011
Үнэгүй
Апекс 2011
Стандарт
Апекс 2011
Иж бүрэн

Ерөнхий журнал
Ерөнхий журнал Ерөнхий журнал
Мөнгөн хөрөнгө Мөнгөн хөрөнгө Мөнгөн хөрөнгө
Харилцагчийн өглөг, авлага Харилцагчийн өглөг, авлага Харилцагчийн өглөг, авлага
x
Бараа материал Бараа материал
x
Үндсэн хөрөнгө Үндсэн хөрөнгө
x
Цалин Цалин
x
Хүний нөөц Хүний нөөц
x
x Цагийн бүртгэл
Ерөнхий дэвтэр Ерөнхий дэвтэр Ерөнхий дэвтэр
Санхүүгийн тайлан Санхүүгийн тайлан Санхүүгийн тайлан
x
Татварын тайлан Татварын тайлан
x
x
Санхүүгийн тайлан (динамик)
x
Дэлгүүр, ПОС/Касс* Дэлгүүр, ПОС/Касс
x
Miami ресторан* Miami ресторан
Эхний үлдэгдэл Эхний үлдэгдэл Эхний үлдэгдэл
x
x
Нэмэлт модулиуд
x
x
Дизайн интерфэйс


Тайлбар: * (Од) бүхий модулийг нэмэлтээр суулгаж болно.