Анхааруулга мэдээлэл

Апекс програм 2017-12-12 / 1.18.65.167**Шинэчлэлтийн тайлбар

Зураг №1 : Апекс - 1.18.65.167** шинэчлэлт - Апекс програм + Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан
 • "Апекс" үндсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүдийг оруулав.
  • Програмд "Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан" гаргадаг өөрчлөлтийг хөгжүүлэн оруулав. Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн зорилго нь нэгтгэлийн суурь зарчим болох хяналтыг үнэлэх замаар хяналтанд тулгуурлан группын хувьд хөрөнгө, нөөц, хүлээсэн үүрэг, үйл ажиллагааны үр дүнг эдийн засгийн нэг нэгж байдлаар нэгтгэж харуулна** (Зураг №1-т харуулав).
   • "Санхүүгийн тайлан" -> "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан" -> "Толгой, охин компаниудын нэгтгэлийн хасагдах дүн" гэсэн хэсэг (Зураг №2-т харуулав)
    • Толгой болон охин компаниудын хооронд хийгдсэн гүйлгээнүүдийн нэгтгэсэн дүнг харуулна. Уг дүнгүүд "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан" дээрээс хасагдана.
    • "Нэгтгэлийн хасагдах дүн" нь толгой компанийн хувьд нийт дүн болон компани, компаниар салгаж харах боломжтой байна. Охин компанийн хувьд зөвхөн өөрийн дүнг харах боломжтой (Зураг №2-т харуулав).
    • Тус цонхны хувьд "Ачааллах", "Нэмэх", "Устгах", "Хадгалах", "Дэлгэрэнгүй", "Хэвлэх", "Excel" гэсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой.
    • Тус цонхны мэдээллийг "Дансны ангилал"-аар шүүх боломжтой (Зураг №2-т харуулав).
   • "Санхүүгийн тайлан" -> "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан" -> "Толгой, охин компаниудын нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан" гэсэн хэсэг (Зураг №2-т харуулав)
    • "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан" дээр нэгтгсэн СТ1, СТ2, СТ3, СТ4 тайлангууд харагдахаас гадна толгой болон охин компаниудын СТ1, СТ2, СТ3, СТ4 тайлангуудыг харах боломжтой.
     • Тус тайлангуудыг хувьд "Ачааллах", "Цэвэрлэх", "Хадгалах", "Хэвлэх", "Excel" гэсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой байна.
    • Охин компани үед зөвхөн өөрийн компанийн тайлангуудыг харах боломжтой (Зураг №2-т харуулав).
     • "Татах" үйлдэл нь зөвхөн өөрийн компанийн "Нэгтгэлийн хасагдах дүн", "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан"-г татна.
     • "Устгах" үйлдэл нь зөвхөн өөрийн компанийн "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан"-г устгана.
     • "Excel" үйлдэл нь толгой компани руу илгээх мэдээллийг хөрвүүлнэ.
    • Толгой компани үед "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан" болон бүх компаниудын тайлангуудыг харах боломжтой (Зураг №2-т харуулав).
     • "Бодох шалгах" үйлдэл нь "Нэгтгэсэн тайлан" болон "Бүх компаниудын тайлан"-г бодно.
     • "Татах" үйлдэл нь сонгосон компанийн "Нэгтгэлийн хасагдах дүн", "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан"-г "Excel файл" эсвэл "ӨС"-гаас татна.
     • "Нэмэх" үйлдэл нь сонгосон компанийн хоосон тайлангуудыг нэмнэ.
     • "Устгах" үйлдэл нь сонгосон компанийн тайлангуудыг устгана.

     Зураг №2 : Апекс - 1.18.65.167** шинэчлэлт - Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

   • "Ерөнхий" -> "Ерөнхий журнал" -> "Ерөнхий журнал" -> "Нэгтгэл гүйлгээ" (шинэ харагдах байдал)
    • Толгой, охин компаниудын хувьд "Нэгтгэлийн хасагдах гүйлгээ"-ний бүх дэлгэрэнгүй гүйлгээг харуулдаг болгов.
   • "Лавлах" -> "Харилцагч" -> "Харилцагчийн бүртгэл"
    • "Харилцагч нэмэх, засах цонх"-ны "Нэмэлт мэдээлэл" хэсэгт "Толгой, охин компани эсэх" төлөв оруулав.
   • "Лавлах" -> "Компани, байгууллага" -> "Компани, байгууллагын мэдээлэл"
    • Толгой, охин компаниудын хувьд "Толгой компани эсэх" төлвийг харуулдаг болгов.
   • "Төлвийн мөр"
    • Төлвийн мөрний "Компанийн тайлбар" дээр "Толгой эсвэл охин компани" гэсэн мэдээлэл харуулдаг болгов.
  • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Цалингийн тохиргоо" -> "НДШ" хэсэг
   • 2017 оны 4-р сарын 14-нд УИХ-аас батлагдсан, 2017 оны 7-р сарын 1 болон 2018 оны 1-р сарын 1-нээс мөрдөгдөж эхэлсэн "Нийгмийн даатгалын тухай (шинэчилсэн найруулга)" хуулийн "15.1" зүйл, "Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн хэрэглэх журмын тухай" хуулийн "33" зүйлд тус тус заасны дагуу даатгуулагчийн төрөл, нийгмийн даатгалын хувь хэмжээг шинэчлэв. Дараах шинэ даатгуулагчийн төрөл програм дээр нэмэгдэв.
    • 41: "Жирэмсний болон амаржсаны амралттай байгаа цэргийн алба хаагч эх"
    • 42: "Нэг сараас дээш хугацаагаар хөдөлмөрийн чадвараа алдсан цэргийн алба хаагч"
    • 43: "Цаа буга маллан амьдарч буй цаатан иргэн"
    • 50: "Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээтэй өмгөөлөгч"
    • 51: "Шилжин ажилласан цагдаагийн алба хаагчийн ажилгүй байгаа эхнэр/нөхөр"
    • 52: "БНСУ-д ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэн /Сайн дурын даатгуулагч/"
    • 53: "Цэргийн гэрээт алба хаагч"
  • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Ерөнхий тохиргоо, бусад лавлах" -> "ХХОАТ" хэсэг -> "Хувь хүний орлогын албан татвар - Үндсэн суурь татвар" хүснэгт
   • 2017 оны 4-р сарын 14-нд УИХ-аас батлагдсан, 2018 оны 1-р сарын 1-нээс мөрдөгдөж эхэлсэн "Хувь хүний орлогын албан татварын тухай (шинэчилсэн найруулга)" хуулийн "23" зүйлд заасны дагуу шаталсан ХХОАТ-ын хувь хэмжээг шинэчлэв.
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейсийг сайжруулав.
 • "Апекс - ПОС/Касс 1.2.12.24" гэсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүд хөгжүүлэгдэв.
  • "Бараа материалын цонх"-н дээр "Бараа материалын зураг"-ийг харуулдаг болгов.
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейсийг сайжруулав.
 • "Апекс - Цаг 1.1.4.22" гэсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүд хөгжүүлэгдэв.
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейсийг сайжруулав.
 • "Апекс - Удирдлага 1.1.12.12" програм дээр дараах өөрчлөлтүүдийг оруулав.
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейсийг сайжруулав.

Apex 27/06/2017 - 1.17.65.166**The description of updates

Picture №1 : Apex 2011 - 1.17.65.166** - The program, 'Apex' + The tax statements, TS11 and TS12
 • The following changes and updates have been developed into "Apex 2011", the main application.
  • The environment of the program's core interface is changed; its performance is improved**.
   • The interface designed is renewed and improved; the following skins are added into the menu, "Windows Office".
    • "Office 2016 Colorful" (shown in from Picture №2 to Picture №14)
    • "Office 2016 Dark"
    • "Office 2016 Black"
   • The following new functions and features are added into the most of grids of the program.
    • It is possible to use "Conditional Formatting" on the most of grid's columns like the software, "Microsoft Excel" (shown in Picture №2). The following new functions related to "Conditional Formatting" are added.
     • "Highlight Cell Rules" ("Greater Than", "Less Than", "Between", "Equal To", "Text that Contains", "A Date Occurring", "Custom Condition")
     • "Top/Bottom Rules" ("Top 10 Items...", "Top 10 %", "Bottom 10 Items", "Bottom 10 %", "Above Average", "Below Average")
     • "Unique/Duplicate Rules" ("Unique Values", "Duplicate Values")
     • "Data Bars"
      • "Gradient Fill" ("Blue Data Bar Gradient", "Light Blue Data Bar Gradient", "Green Data Bar Gradient", "Yellow Data Bar Gradient", "Orange Data Bar Gradient", "Mint Data Bar Gradient", "Violet Data Bar Gradient", "Raspberry Data Bar Gradient", "Coral Data Bar Gradient")
      • "Solid Fill" ("Blue Data Bar", "Light Blue Data Bar", "Green Data Bar", "Yellow Data Bar", "Orange Data Bar", "Mint Data Bar", "Violet Data Bar", "Raspberry Data Bar", "Coral Data Bar")
     • "Color Scales" (shown in Picture №2) ("Green - Yellow - Red", "Purple - White - Azure", "Yellow - Orange - Coral", "Green - White - Red", "Emerald - Azure - Blue", "Blue - White - Red", "White - Red", "White - Green", "White - Azure", "Yellow - Green")
     • "Icon Sets"
      • "Ratings" ("3 Stars", "4 Ratings", "5 Ratings", "5 Quarters", "5 Boxes")
      • "Directional" ("3 Arrows (Colored)", "3 Arrows (Gray)", "3 Triangles", "4 Arrows (Colored)", "4 Arrows (Gray)", "5 Arrows (Colored)", "5 Arrows (Gray)")
      • "Shapes" ("3 Traffic Lights (Rimmed)", "3 Traffic Lights (Unrimmed)", "3 Signs", "4 Traffic Lights", "Red To Black")
      • "Symbols" ("3 Symbols (Uncircled)", "3 Symbols (Circled)", "3 Flags")
      • "Positive/Negative" ("Arrows (Gray)", "Arrows (Colored)", "Triangles")
     • "Manage Rules" (customize "Conditional Formatting" rules that you want)

     Picture №2 : Apex 2011 - 1.17.65.166** - The new interface, design and updates of grids - New features, 'Conditional Formatting' and 'Search columns and bands'

    • The "Excel Style Filter" Dropdowns by default are added into the most of grid's columns, which, along with the ability to select custom values, provides predefined filters most suitable for columns' data types such as string, numeric values and datetimes (shown in Picture №3).

     Picture №3 : Apex 2011 - 1.17.65.166** - Filter dropdowns of columns - Excel Style Filter

    • "Conditional Formatting" and "Bands" are can be converted into the file of "Microsoft Excel" (shown in Picture №4).

     Picture №4 : Apex 2011 - 1.17.65.166** - Conversion from a grid to a file, 'Microsoft Excel' - Conversion of 'Conditional Formatting' and 'Bands'

    • It is possible search columns and bands via their name (shown in Picture №2).
   • The following new features are added into all "Print Preview" windows (shown in Picture №5).
    • It is possible to highlight "Editing fields" and write values into these fields.
    • "Thumbnails" of the document can be used.

    Picture №5 : Apex 2011 - 1.17.65.166** - The window of Print Preview - 'Editing fields' and 'Thumbnails'

   • The following new functions and features are developed into all gridLookupEdits (control) (shown in Picture №6).
    • Features such as "Sorting", "Grouping", "Customization Caption", "Filtering" and "Conditional Formatting" are added into the gridLookupEdits the same as the grids.
    • It is possible to save layouts of all gridLookupEdits. In other words, you can save layout/view of a gridLookupEdit after you hide/show columns, change width of columns, fix bands and you group, sort and filter data. When you login the program next time, the layout of gridLookupEdit that you saved the last time will be viewed. In other words, every layout of a user can be different.
    • "Auto clearing of filters" is removed from a gridLookupEdit.

    Picture №6 : Apex 2011 - 1.17.65.166** - New features of gridLookUpEdits - 'Conditional Formatting', 'Search columns' and 'Save and restore layouts of all gridLookupEdits'

   • The performances of other controls (components) are improved.
  • A new tax statement, "TS11 - Deduction 1", is added into the program** (shown in Picture №1). In other words, "TS11 - Deduction 1" and its 4 sub statements, which were approved on 5th of January, 2009 according to the order number 2 of the chairman of General Department of Taxation, can be calculated and produced from the program based on transactions and registrations of the modules, "Salary" and "General core of accountings".
   • "Financial statement" -> "Financial statement" -> "Financial and tax statements" -> a node, "Tax statements", of the tree (shown in Picture №7)
    • "TS11 - Deduction 1" and its 4 sub statements
     • "TS11(1) - Deduction 1 - Sub statement 1"
     • "TS11(2) - Deduction 1 - Sub statement 2"
     • "TS11(3) - Deduction 1 - Sub statement 3"
     • "TS11(4) - Deduction 1 - Sub statement 4"
    • Not only main functions, "Reload", "Detail", "Print" and "Excel", are developed, but also a new function, "Excel template", is added to convert "Excel data" with template, which can be imported into the website, "https://e-tax.mta.mn/", of General Department of Taxation.
    • It is possible to calculate this tax statement by each "Division of taxation department". Also, the tax statement can be viewed via "Brief" and "Detail".

    Picture №7 : Apex 2011 - 1.17.65.166** - The tax statement, 'TS11 - Deduction 1' - The tax statement, 'TS23 - Fixed asset tax'

   • A new function for inserting the beginning balance of the tax statement is developed.
    • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> a new menu, "Data of Excel for tax statements" (keystroke "Alt+1108") -> the tree, "Tax statements" -> a node, "TS11 - Deduction 1"
    • It is possible to insert the beginning balance of the following 4 sub statements.
     • "TS11(1) - Deduction 1 - Sub statement 1"
     • "TS11(2) - Deduction 1 - Sub statement 2"
     • "TS11(3) - Deduction 1 - Sub statement 3"
     • "TS11(4) - Deduction 1 - Sub statement 4"
    • It is possible to use main functions - "Reload", "Fill", "Insert", "Delete", "Check", "Import", "Export" and "Excel" - and other functions on this statement.
    • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Beginning and ending balance for financial and tax statements" -> a node, "Tax statements", of the tree
     • "TS11 - Deduction 1" and its 4 sub statements
      • "TS11(1) - Deduction 1 - Sub statement 1"
      • "TS11(2) - Deduction 1 - Sub statement 2"
      • "TS11(3) - Deduction 1 - Sub statement 3"
      • "TS11(4) - Deduction 1 - Sub statement 4"
     • Main functions, "Reload", "Fill", "Clear", "Save", "Detail", "Print" and "Excel", are developed into the statements.
     • It is possible to calculate this tax statement by each "Division of taxation department". Also, the tax statement can be viewed via "Brief" and "Detail".
     • Error information about logic of tax statements is provided.
    • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Complex checking, opening and closing of beginning balance"
     • The following new steps are added, and it is possible to check these steps.
      • "Step №1 Data of Excel"
       • "Data of Excel for TS11(1) - Deduction 1 - Sub statement 1"
       • "Data of Excel for TS11(2) - Deduction 1 - Sub statement 2"
       • "Data of Excel for TS11(3) - Deduction 1 - Sub statement 3"
       • "Data of Excel for TS11(4) - Deduction 1 - Sub statement 4"
      • "Step №3 Financial and tax statements"
       • "TS11(1) - Deduction 1 - Sub statement 1"
       • "TS11(2) - Deduction 1 - Sub statement 2"
       • "TS11(3) - Deduction 1 - Sub statement 3"
       • "TS11(4) - Deduction 1 - Sub statement 4"
   • New templates of these statements can be used.
    • "Dictionary" -> "Settings" -> "Templates of reports and statements" -> the tab, "Tax statements 1" -> the group, "TS11 - Deduction 1"
     • "Template TS11 - Deduction 1"
     • "Template TS11(1) - Deduction 1 - Sub statement 1"
     • "Template TS11(2) - Deduction 1 - Sub statement 2"
     • "Template TS11(3) - Deduction 1 - Sub statement 3"
     • "Template TS11(4) - Deduction 1 - Sub statement 4"
   • The changes related to the tax statement are developed into the following registrations, settings and journals.
    • "Dictionary" -> "Company/organization" -> "The registration of employees"
     • The following new fields can be registered.
      • "Main part"
       • "Taxpayer notebook's number"
      • The tab, "Information of organization"
       • "Type of employee"
        • "Permanent employee" (used on "TS11(1) - Deduction 1 - Sub statement 1")
        • "Temporary employee" (used on "TS11(2) - Deduction 1 - Sub statement 2")
      • The tab, "Additional description" -> the group, "Tax"
       • "Whether it be a B2B customer" (By using this field, information of an individual or a B2B customer is sent to the "VATPS".)
       • "Whether it be a VAT payer"
       • "Whether it be a city tax payer"
     • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Data of Excel for employees"
      • These new fields can be registered.
     • "Information related to salary/wage" can edited depending on user privileges.
    • Information related to "Division of taxation department" and "Type of employee" can be saved and viewed on the following windows.
     • "Salary/wage" -> "Journal for salary/wage" -> "Journal for salary/wage" (and the window, "Bank / Cash")
     • "Salary/wage" -> "Journal for salary/wage" -> "Journal for salary/wage (brief)"
     • "Salary/wage" -> "Journal for salary/wage" -> "Journal for salary/wage (detail)"
     • "Salary/wage" -> "Calculations" -> "Prepay" (and the window, "Bank / Cash")
     • "Salary/wage" -> "Calculations" -> "Vacation"
     • "Salary/wage" -> "Calculations" -> "Benefits"
     • "Salary/Wage" -> "Settings" -> "The registration of parts/sections for salary/wage"
     • "Salary/Wage" -> "Settings" -> "The settings of parts/sections for salary/wage"
     • "Salary/Wage" -> "Settings" -> "Constant values of employees"
     • "Dictionary" -> "Company/organization" -> "The registration of employees"
    • "Salary/Wage" -> "Settings" -> "The structure of journal for salary/wage's fields"
     • A new column, "Type of transaction record", is added; Values - "Account settings of social insurance premium - Division of taxation department" and "Account settings of TS11-Individual income tax - Division of taxation department" - are set on related fields.
    • "Dictionary" -> "Settings" -> "General settings and other dictionaries"
     • A new tab, "Individual income tax", is added into the windows; The following settings can be configured.
      • The grid, "Individual income tax", removed from "Salary/Wage" -> "Settings" -> "Settings of salary/wage" -> "Individual income tax" to this tab.
      • A grid, "Items and tax percent of TS11 - Deduction 1", is added.
   • Please read the below information about other changes and registrations related to this tax statement.
  • A new tax statement, "TS12 - Deduction 2", is added into the program** (shown in Picture №1). In other words, "TS12 - Deduction 2" and its 3 sub statements, which were approved on 1st of April, 2014 according to the order number A/66 of the chairman of General Department of Taxation, can be calculated and produced from the program based on transactions and registrations of the module, "General core of accountings".
   • "Financial statement" -> "Financial statement" -> "Financial and tax statements" -> a node, "Tax statements", of the tree (shown in Picture №8)
    • "TS12 - Deduction 2" and its 3 sub statements
     • "TS12(1) - Deduction 2 - Sub statement 1"
     • "TS12(2) - Deduction 2 - Sub statement 2"
     • "TS12(3) - Deduction 2 - Sub statement 3"
    • Not only main functions, "Reload", "Detail", "Print" and "Excel", are developed, but also a new function, "Excel template", is added to convert "Excel data" with template, which can be imported into the website, "https://e-tax.mta.mn/", of General Department of Taxation.
    • It is possible to calculate this tax statement by each "Division of taxation department". Also, the tax statement can be viewed via "Brief" and "Detail".

    Picture №8 : Apex 2011 - 1.17.65.166** - The tax statement, 'TS12 - Deduction 2'

   • A new function for inserting the beginning balance of the tax statement is developed.
    • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> a new menu, "Data of Excel for tax statements" (keystroke "Alt+1108") -> the tree, "Tax statements" -> a node, "TS12 - Deduction 2"
    • It is possible to insert the beginning balance of the following 3 sub statements.
     • "TS12(1) - Deduction 2 - Sub statement 1"
     • "TS12(2) - Deduction 2 - Sub statement 2"
     • "TS12(3) - Deduction 2 - Sub statement 3"
    • It is possible to use main functions - "Reload", "Fill", "Insert", "Delete", "Check", "Import", "Export" and "Excel" - and other functions on this statement.
    • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Beginning and ending balance for financial and tax statements" -> a node, "Tax statements", of the tree
     • "TS12 - Deduction 2" and its 3 sub statements
      • "TS12(1) - Deduction 2 - Sub statement 1"
      • "TS12(2) - Deduction 2 - Sub statement 2"
      • "TS12(3) - Deduction 2 - Sub statement 3"
     • Main functions, "Reload", "Fill", "Clear", "Save", "Detail", "Print" and "Excel", are developed into the statements.
     • It is possible to calculate this tax statement by each "Division of taxation department". Also, the tax statement can be viewed via "Brief" and "Detail".
     • Error information about logic of tax statements is provided.
    • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Complex checking, opening and closing of beginning balance"
     • The following new steps are added, and it is possible to check these steps.
      • "Step №1 Data of Excel"
       • "Data of Excel for TS12(1) - Deduction 2 - Sub statement 1"
       • "Data of Excel for TS12(2) - Deduction 2 - Sub statement 2"
       • "Data of Excel for TS12(3) - Deduction 2 - Sub statement 3"
      • "Step №3 Financial and tax statements"
       • "TS12(1) - Deduction 2 - Sub statement 1"
       • "TS12(2) - Deduction 2 - Sub statement 2"
       • "TS12(3) - Deduction 2 - Sub statement 3"
   • New templates of these statements can be used.
    • "Dictionary" -> "Settings" -> "Templates of reports and statements" -> the tab, "Tax statements 1" -> the group, "TS12 - Deduction 2"
     • "Template TS12 - Deduction 2"
     • "Template TS12(1) - Deduction 2 - Sub statement 1"
     • "Template TS12(2) - Deduction 2 - Sub statement 2"
     • "Template TS12(3) - Deduction 2 - Sub statement 3"
   • The changes related to the tax statement are developed into the following registrations and settings.
    • "Dictionary" -> "Customer" -> "The registration of customers"
     • The following new fields can be registered.
      • "Main part"
       • "Sub name of a customer"
      • "Tax part" -> the group, "The settings of tax"
       • "Taxpayer notebook's number"
       • "Whether it be a B2B customer" (It can be automatically registered when getting information from the "VATPS". By using this field, information of an individual or a B2B customer is sent to the "VATPS".)
       • "Whether it be a VAT payer" (It can be automatically registered when getting information from the "VATPS")
       • "Whether it be a city tax payer" (It can be automatically registered when getting information from the "VATPS")
      • "Tax part" -> the group, "The foreign citizen"
       • "Country" (the field for the "TS12(1)")
     • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Data of Excel for customers"
      • These new fields can be registered.
    • "Dictionary" -> "Settings" -> "General settings and other dictionaries"
     • A new tab, "Individual income tax", is added into the windows; The following settings can be configured.
      • A grid, "Items and tax percent of TS12 - Deduction 2", is added.
     • A new tab, "Country", is added; Data of "Country", is inserted, which is used on the reports, "Social insurance premium" and "TS12 - Deduction 2".
   • Please read the below information about other changes and registrations related to this tax statement.
  • The tax statement, "TS23 - Fixed asset tax", is renewed and improved*. In other words, the tax statement can be calculated based on the registration of the module, "Fixed assets", and its tax percent (shown in Picture №9), which were approved on 22nd of November, 2012 according to the order number 5/16 of the City Council of Ulaanbaatar.
   • "Financial statement" -> "Financial statement" -> "Financial and tax statements" -> a node, "Tax statements", of the tree (shown in Picture №7)
    • "TS23 - Fixed asset tax" and its 5 sub statements
     • "TS23ab - Fixed asset tax - Sub statement"
     • "TS23c - Fixed asset tax - Sub statement"
     • "TS23d - Fixed asset tax - Sub statement"
     • "TS23e - Fixed asset tax - Sub statement"
     • "TS23 ref. - Fixed asset tax - Sub statement
    • It is possible to calculate this tax statement by each "Division of taxation department".
   • A new function for inserting the beginning balance of the tax statement is developed.
    • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> a new menu, "Data of Excel for tax statements" (keystroke "Alt+1108") -> the tree, "Tax statements" -> a node, "TS23 - Fixed asset tax"
    • It is possible to insert the beginning balance of the following 5 sub statements.
     • "TS23de - Fixed asset tax - Sub statement"
     • "TS23 ref. - Fixed asset tax - Sub statement"
    • It is possible to use main functions - "Reload", "Fill", "Insert", "Delete", "Check", "Import", "Export" and "Excel" - and other functions on this statement.
    • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Beginning and ending balance for financial and tax statements" -> a node, "Tax statements", of the tree
     • "TS23 - Fixed asset tax" and its 5 sub statements
      • "TS23ab - Fixed asset tax - Sub statement"
      • "TS23c - Fixed asset tax - Sub statement"
      • "TS23d - Fixed asset tax - Sub statement"
      • "TS23e - Fixed asset tax - Sub statement"
      • "TS23 ref. - Fixed asset tax - Sub statement"
     • Main functions, "Reload", "Fill", "Clear", "Save", "Detail", "Print" and "Excel", are developed into the statements.
     • It is possible to calculate this tax statement by each "Division of taxation department". Also, the tax statement can be viewed via "Brief" and "Detail".
     • Error information about logic of tax statements and beginning balance is provided.
    • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Complex checking, opening and closing of beginning balance"
     • The following new steps are added, and it is possible to check these steps.
      • "Step №1 Data of Excel"
       • "Data of Excel for TS23de - Fixed asset tax - Sub statement"
       • "Data of Excel for TS23 ref. - Fixed asset tax - Sub statement"
      • "Step №3 Financial and tax statements"
       • "TS23de - Fixed asset tax - Sub statement"
       • "TS23 ref. - Fixed asset tax - Sub statement"
       • "TS23 - Fixed asset tax"
   • The template of this statement is updated.
    • "Dictionary" -> "Settings" -> "Templates of reports and statements" -> the tab, "Tax statements 1" -> the group, "TS23 - Fixed asset tax"
     • "Template TS23 - Fixed asset tax"
   • The changes related to the tax statement are developed into the following registrations and settings.
    • "Fixed assets" -> "Balance, dictionary" -> "The registration of fixed assets"
     • The following new fields can be registered on the "Dialog window for inserting and updating fixed asset" (shown in Picture №9).
      • "Division of taxation department" (used on "TS23 - Fixed asset tax")
      • "Region of fixed asset tax" (used on "TS23 - Fixed asset tax". It possible to calculate tax via different tax percent depending on the region)

      Picture №9 : Apex 2011 - 1.17.65.166** - Dialog window for inserting and updating fixed asset - 'Division of taxation department', 'Region of fixed asset tax' - 'VAT-free classification' and 'Zero-rated VAT classification'

     • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Data of Excel for fixed assets"
      • These new fields can be registered.
    • The following columns can be viewed on the "Fixed assets" -> "Balance, dictionary" -> "The registration of fixed assets" ; "Fixed assets" -> "Balance, dictionary" -> "The balance of fixed assets" and "Fixed assets" -> "Balance, dictionary" -> "The deprecation of fixed assets" ("Brief" and "Detail").
     • "Whether it be depreciable"
     • "Whether it be fixed asset/real estate"
     • "Whether calculate tax"
     • "Division of taxation department"
     • "Region of fixed asset tax"
     • "Tax percent"
    • "Dictionary" -> "Settings" -> "General settings and other dictionaries"
     • The setting, "Tax percent of fixed asset", is removed from the group, "Fixed asset tax - TS23", of the tab, "Tax statements".
   • Please read the below information about other changes and registrations related to this tax statement.
  • "Division of taxation department" can be registered, and account settings of "Payable", "Receivable" and "Expense" can be configured*. Moreover, the information of company/organization is renewed (shown in Picture №10).
   • "Dictionary" -> "Company/organization" -> "Information of company/organization"
    • A new tab, "Tax and social insurance premium", is added; Some fields are shifted into the tab.
    • It is possible to register "Division of taxation department" into a new grid.
     • Account settings of "Payable", "Receivable" and "Expense" can be configured on the "Division of taxation department".
      • "Social insurance premium"
      • "TS11 - Individual income tax"
      • "TS12 - Individual income tax"
      • "TS23 - Fixed asset tax"
     • It is possible to record automatically accounting entries of these settings when calculating "Financial and tax statements".
    • The following new fields can be saved on the registration.
     • "Whether it be a B2B customer"
     • "Whether it be a city tax payer"

   Picture №10 : Apex 2011 - 1.17.65.166** - Information of company/organization - Dialog window for inserting and updating division of taxation department - 'Whether it be a B2B customer' and 'Whether it be a city tax payer'

  • The following new functions and features are developed into the "General journal" and "Cash journal"*.
   • "General" -> "General journal" -> "General journal" (shown in Picture №11)
    • It is possible to record a "Type of transaction" on entries. The following "Types of transaction" can be recorded and adjusted on entries of "General journal".
     • "Normal transaction"
     • "VAT - Transaction of sales"
     • "VAT - Transaction of purchases and expenses" (a new feature)
      • It is possible to register "Amount with VAT", "Whether calculate VAT", "Whether calculate nondeductible VAT" and "Items of VAT" of "VAT - Transaction of purchases and expenses" (shown in Picture №11).
     • "VAT - Special transaction"
     • "VAT - Transaction between payable and receivable" (a new feature)
      • It is possible to register transaction between accounts of payable/receivable and customers of VAT.
     • "City tax - Transaction between payable and receivable" (a new feature)
      • It is possible to register transaction between accounts of payable/receivable and customers of city tax.
     • "TS11-Individual income tax - Main transaction" (a new feature)
      • When recording income of company's employee, it is possible to register "Amount with individual income tax", "Amount without individual income tax", "Whether calculate individual income tax", "Division of taxation department" and "Items of individual income tax".
     • "TS11-Individual income tax - Special transaction" (a new feature)
      • It is possible to register accounts of payable/receivable and customers related to "TS11-Individual income tax - Special transaction".
     • "TS11-Individual income tax - Transaction between payable and receivable" (a new feature)
      • It is possible to register transaction between accounts of payable/receivable and customers of TS11-Individual income tax.
     • "TS12-Individual income tax - Main transaction" (a new feature)
      • When recording income of an individual, it is possible to register "Amount with individual income tax", "Amount without individual income tax", "Whether calculate individual income tax", "Division of taxation department" and "Items of individual income tax".
     • "TS12-Individual income tax - Special transaction" (a new feature)
      • It is possible to register accounts of payable/receivable and customers related to "TS12-Individual income tax - Special transaction".
     • "TS12-Individual income tax - Transaction between payable and receivable" (a new feature)
      • It is possible to register transaction between accounts of payable/receivable and customers of TS12-Individual income tax.
     • "Social insurance premium - Transaction between payable and receivable"
      • It is possible to register transaction between accounts of payable/receivable and customers of social insurance premium.
     • "Fixed asset tax - Transaction between payable and receivable" (a new feature)
      • It is possible to register transaction between accounts of payable/receivable and customers of fixed asset tax.
     • "Business entity income tax - Special transaction"
     • "Business entity income tax - Transaction between payable and receivable" (a new feature)
      • It is possible to register transaction between accounts of payable/receivable and customers of business entity income tax.
     • "Transaction of dividends"

     Picture №11 : Apex 2011 - 1.17.65.166** - Dialog window for updating transaction of general journal - 'Type of transaction' - 'VAT - Transaction of purchases and expenses' - The document of general journal (the field, 'Individual income tax')

    • The following changes related to "Type of views", "by documents" and "by transactions", are developed.
     • The following new columns are viewed.
      • "Type of transaction"
      • "Amount of individual income tax"
      • "Item of TS11-Individual income tax"
      • "Item of TS12-Individual income tax"
      • "Subitem of TS12-Individual income tax"
      • "Division of taxation department"
     • A new field, "Amount of individual income tax", can be printed on some documents and reports (shown in Picture №11).
    • The following changes related to "Type of view", "by all transactions", are developed.
     • The following new columns are viewed.
      • "Whether it be the second entry of double entries"
      • "Item of TS11-Individual income tax"
      • "Item of TS12-Individual income tax"
      • "Subitem of TS12-Individual income tax"
      • "Division of taxation department"
      • "Location of sale point"
     • The following new reports are added.
      • "Brief - Customer (by months)"
      • "Brief - Customer (by months and main accounts)"
      • "Brief - Customer (by months and related accounts)"
      • "Brief - Location of sale point (by main accounts)"
      • "Brief - Location of sale point (by related accounts)"
      • "Brief - Location of sale point (by months)"
      • "Brief - Location of sale point (by months and main accounts)"
      • "Brief - Location of sale point (by months and related accounts)"
    • The following systemic accounts can be used on the "General journal".
     • "Realized foreign currency exchange gains"
     • "Realized foreign currency exchange losses"
     • "Unrealized foreign currency exchange gains"
     • "Unrealized foreign currency exchange losses"
   • "General" -> "Cash" -> "Cash journal" (shown in Picture №11)
    • It is possible to record a "Type of transaction" on entries. The following "Types of transaction" can be recorded on entries of "Cash journal".
     • "Normal transaction"
     • "VAT - Transaction of sales"
     • "VAT - Transaction of purchases and expenses"
     • "VAT - Special transaction"
     • "TS11-Individual income tax - Main transaction" (a new feature)
      • When recording income of company's employee, it is possible to register "Amount with individual income tax", "Amount without individual income tax", "Whether calculate individual income tax", "Division of taxation department" and "Items of individual income tax".
     • "TS11-Individual income tax - Special transaction" (a new feature)
      • It is possible to record transaction of payment of TS11-Individual income tax via the type of transaction.
     • "TS12-Individual income tax - Main transaction" (a new feature) (shown in Picture №12)
      • When recording income of an individual, it is possible to register "Amount with individual income tax", "Amount without individual income tax", "Whether calculate individual income tax", "Division of taxation department" and "Items of individual income tax".
     • "TS12-Individual income tax - Special transaction" (a new feature)
      • It is possible to record transaction of payment of TS12-Individual income tax via the type of transaction.
     • "Business entity income tax - Special transaction"

     Picture №12 : Apex 2011 - 1.17.65.166** - Dialog window for updating transaction of cash journal - 'Type of transaction' - 'TS11-Individual income tax - Main transaction' - The document of cash journal (the field, 'Individual income tax')

    • The following changes related to "Type of views", "by documents", "by transactions" and "by all transactions", are developed.
     • The following new columns are viewed.
      • "Type of transaction" (only on the "by documents" and "by transactions")
      • "Amount of individual income tax" (only on the "by documents" and "by transactions")
      • "Item of TS11-Individual income tax"
      • "Item of TS12-Individual income tax"
      • "Subitem of TS12-Individual income tax"
      • "Division of taxation department"
     • A new field, "Amount of individual income tax", can be printed on some documents and reports (shown in Picture №12).
    • The following new reports are developed on the section, "by all transactions".
     • "Brief - Customer (by months)"
     • "Brief - Customer (by months and main accounts)"
     • "Brief - Customer (by months and related accounts)"
  • New privileges ("whether use" and "whether read") of "Accounts" and other new functions are developed into on "Privileges and settings of users"* (shown in Picture №13).
   • "Dictionary" -> "Settings" -> "Users of program, their privileges and settings"
    • It is possible to set privileges ("whether use" and "whether read") of "Accounts" (a new tab, bottom left of the window) on a particular user (All privileges of all users are set "to use - TRUE" by default). The following new functions are developed into it.
     • "Configure the privileges of a user the same as the privileges of another user" (by clicking the button with an icon, "Set/Undo", on bottom of the tree, "Privileges of accounts")
     • "Configure the privileges of all users the same as the privileges of a particular account" (by clicking the button with an icon, "Set/Undo", on bottom of the tree, "Privileges of accounts") (shown in Picture №13)

     Picture №13 : Apex 2011 - 1.17.65.166** - Users of program, their privileges and settings - Privileges of accounts

    • A new function is added into the "Privileges of sectors and sections".
     • "Configure the privileges of all users the same as the privileges of a particular sector" (by clicking the button with an icon, "Set/Undo", on bottom of the tree, "Privileges of sectors and sections")"Сонгогдсон салбар хэлтэсийн эрхтэй адилаар бүх хэрэглэгчийн салбар хэлтэсийн эрхийг олгох"
    • A new function is added into the "Privileges of menus and forms".
     • "Configure the privileges of all users the same as the privileges of a particular menu" (by clicking the button with an icon, "Set/Undo", on bottom of the tree, "Privileges of menus and forms")
   • All accounts of the all windows can be used by these "Privileges of accounts" of a user.
  • You can now send and print a "License request" from the program in easy way* (shown in Picture №14). In other word, in previous version of the program, you had to login the website, "http://www.apexsoft.mn/", print a "License request", send to us an email with the scanned "License request". Now, in this new version, you can send immediately the "License request" via an auto email from the program without any additional step. Moreover, since this version, you do not have to send us the email with not only the "License request" but also the "Payment bill". In addition, you can choose extension months (that you want), and get bonus of months/fees based on new "Terms and conditions of the license".
   • "The top part of the program" -> the window, "License of the program"
    • A new tab, "License request", is added (shown in Picture №14).
     • Depending on your user privileges, you can send a "License request" and reload/print "License requests" that you sent in previous time from the tab.
     • Before sending the "License request", you can type two emails that you want to receive the license, write a message to us, and see information about payment.
     • Please read about new "Terms and conditions of the license" from a "Window sending license request".
    • A new tab, "Steps of extending license", is added (shown in Picture №14).
     • The tab includes an additional description about "Steps of extending license".

    Picture №14 : Apex 2011 - 1.17.65.166** - A new tab, 'License request' - A new tab, 'Steps of extending license'

  • The following new functions, features and changes are developed into the program.
   • It is possible to record different accounts on "Customs", "Transporter", "Other" and "VAT" of "Additional expenses". Also, you can choose any accounts with any currencies on the window. Interface and design of the window are improved.
    • "Inventory" -> "Journals" -> a new menu, "Journal for purchase of inventory"
    • "Inventory" -> "Journals" -> "Journal for movement of inventory"
    • "Fixed assets" -> "Journals" -> a new menu, "Journal for purchase of fixed assets"
   • Information about "Supplier" (supplier's columns, "Code", "Name", "TIN" and "Classification") can be viewed on the following journals.
    • "Inventory" -> "Journals" -> a new menu, "Journal for purchase of inventory"
    • "Inventory" -> "Journals" -> "Journal for movement of inventory"
    • "Inventory" -> "Journals" -> "Journal for conversion of inventory"
    • "Inventory" -> "Journals" -> "Journal for expense of inventory"
    • "Inventory" -> "Journals" -> "Journal for sales of inventory"
    • "Inventory" -> "Journals" -> "Journal for sales returns of inventory"
    • "POS" -> "Journal" -> "Journal for POS"
    • "POS" -> "Journal" -> "Journal for sales return of POS"
    • "POS" -> "Journal" -> "Journal for inventory sales of POS"
   • A control, combobox, is used as "Type of view" on every journal/window.
   • It is possible to set last datetime of selected month by default on every journal.
   • "Inventory" -> "Balance, dictionary" -> "The balance of inventories"
    • The following new columns are viewed.
     • "Whether it be inventory of ingredient"
     • "Whether it be inventory converted from"
     • "Whether it be inventory converted to"
    • New buttons of "Calculate and check cost" can be used depending on user privileges.
     • "Calculate and check cost - Inventories of ingredient"
     • "Calculate and check cost - Inventories converted from"
     • "Calculate and check cost - Inventories converted to"
    • A new button, "Delete accounting entries of inventory cost", can be used depending on user privileges.
   • "Fixed assets" -> "Journals" -> "Journal for sales of fixed assets"
    • It is possible to save automatically accounting entries on a new systemic account, "8833-0000 Sales of intangible assets" when recording a transaction of "Sales of intangible assets".
   • It is possible to choose "0000000 Not set" on "VAT-free classification" and "Zero-rated VAT classification".
    • "Inventory" -> "Balance, dictionary" -> "The registration of inventories"
    • "Fixed assets" -> "Balance, dictionary" -> "The registration of fixed assets"
    • "Dictionary" -> "Customer" -> "The registration of customers"
    • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Data of Excel for inventories"
    • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Data of Excel for fixed assets"
    • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Data of Excel for customers"
   • "POS" -> "Controls, dictionaries" -> "Transaction type of location of sale points"
    • It is possible change settings of accounts for "Transaction type of location of sale points" that has recorded already.
   • "POS" -> "Controls, dictionaries" -> "The registration of POS/Cash" -> the tab, "Other settings"
    • The following fields are removed from the group, "Settings of inventory"
     • "Whether view a column, "description of inventory, on next of a column, name of inventory"
     • "Whether view a column, "classification of inventory, on next of a column, name of inventory"
   • "The top part of the program" -> "Settings for the special program of VATPS"
    • A new setting, "Whether send automatically/immediately a transaction of VATPS when recording the transaction", can be used.
   • It is possible to "Set values on a selected field" of viewed/filtered employees on the following windows. A new button, "Set", is added into bottom of a grid.
    • "Salary/wage" -> "Journal for salary/wage" -> "Journal for salary/wage"
    • "Salary/wage" -> "Calculations" -> "Prepay"
    • "Salary/Wage" -> "Settings" -> "Constant values of employees"
   • "Salary/Wage" -> "Settings" -> "Settings of salary/wage" ->
    • The tab, "General"
     • A new setting, "Whether convert to integer number of actual wage", can be used on the window, "Bank / Cash", of the following journals.
      • "Salary/wage" -> "Journal for salary/wage" -> "Journal for salary/wage"
      • "Salary/wage" -> "Calculations" -> "Prepay"
    • The tab, "Social insurance premium"
     • Based on "The revised version of the Law on Social insurance" - adopted by the State Great Hural (Parliament) on 10th of November, 2016 and came into effect on 1st of January, 2017 - percentages of "Social insurance premium" has changed on the program.
   • "Time" -> "Time registration" -> "Timesheet approval"
    • The following new reports with grouped by sectors and sections are added.
     • "Print (brief)"
     • "Balance (brief)"
     • "Over hours (brief)"
   • "Financial statement" -> "Financial statement" -> "Financial and tax statements"
    • When calculating financial and tax statements, it is possible to record accounting entries of salary if necessary.
   • "Financial statement" -> "Financial statement" -> "Financial and tax statements" ; "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Beginning and ending balance for financial and tax statements" ; "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Complex checking, opening and closing of beginning balance"
    • The following statements can be used depending on user privileges.
     • "Financial statement"
     • "Tax statements"
      • "TS02 - Business entity income tax"
      • "TS03a - VAT"
      • "TS11 - Deduction 1"
      • "TS12 - Deduction 2"
      • "TS13 - Deduction"
      • "TS23 - Fixed asset tax"
   • "Dictionary" -> "Company/organization" -> "The registration of storemen"
    • Instead, an employee can be registered as a storeman in previous version, it is now possible to register a customer as a storeman.
   • "Dictionary" -> "Accounts" -> "Complete plan of accounts"
    • It is possible to change "Code of an account" from "The window inserting and updating accounts" (by clicking a new button, "Change code", of the field, "Code of an account").
    • A new type, "Accounts of configuration" (accounts that are configured on "Division of taxation department"), is inserted.
    • The following new columns are viewed.
     • "General type of account"
     • "Type of account"
     • "Whether read"
    • A new button, "Synchronize" with icon "Check", is added into bottom of the grid, "Accounts". The button can be used depending user privileges.
   • "Dictionary" -> "Settings" -> "General settings and other dictionaries"
    • "The settings of systemic accounts 1" and "The settings of systemic accounts 1" are removed. Some fields are shifted into other tab.
    • A new setting, "Settings related to transferring data of ending balance", is added into "Other settings" -> "Settings of floating-points numbers".
    • The interface of the window is improved and updated.
   • "Dictionary" -> "Settings" -> "Templates of reports and statements"
    • The tab, "Tax statements", is separated to tabs, "Tax statements 1" and "Tax statements 2". The interface is improved.
    • Some reports and statements are improved and updated.
  • A new Excel template, "ApexBegBal 0.20.xlsx" with instruction, is used for these changes. The following new sheets are added into the Excel file.
   • "TS11(1)" and "Instruction of TS11(1)"
   • "TS11(2)" and "Instruction of TS11(2)"
   • "TS11(3)" and "Instruction of TS11(3)"
   • "TS11(4)" and "Instruction of TS11(4)"
   • "TS11"
   • "TS12(1)" and "Instruction of TS12(1)"
   • "TS12(2)" and "Instruction of TS12(2)"
   • "TS12(3)" and "Instruction of TS12(3)"
   • "TS12"
   • "TS23de" and "Instruction of TS23de"
   • "TS23 ref." and "Instruction of TS23 ref."
   • "TS23ab"
  • Some bugs and errors of the program are fixed; the program's interface and performance are improved.
 • The following changes have been developed into an application, "Apex 2011 POS/Cash 1.2.12.23**".
  • The environment of the program's core interface is changed; its performance is improved**.
   • It is possible to save and restore layouts of grids and gridLookupEdits of the program's all windows.
   • Please read more information about other changes of program's core interface from the section of the main application, "Apex 2011".
  • The program can be used by "Privileges of accounts"*.
  • "The top part of the program" -> a new button with the round green icon, "Change skin", is added to change interface skin of the program.
  • "The main window" -> "Dialog window for inserting and updating a customer"
   • "Main part"
    • "Sub name of a customer"
   • "Tax part" -> the group, "The settings of tax"
    • "Taxpayer notebook's number"
    • "Whether it be a B2B customer" (It can be automatically registered when getting information from the "VATPS". By using this field, information of an individual or a B2B customer is sent to the "VATPS".)
    • "Whether it be a VAT payer" (It can be automatically registered when getting information from the "VATPS")
    • "Whether it be a city tax payer" (It can be automatically registered when getting information from the "VATPS")
   • "Tax part" -> the group, "The foreign citizen"
    • "Country" (the field for the "TS12(1)")
  • "The window, Settings" -> the tab, "Other settings"
   • The following fields are removed from the group, "Settings of inventory"
    • "Whether view a column, "description of inventory, on next of a column, name of inventory"
    • "Whether view a column, "classification of inventory, on next of a column, name of inventory"
  • Some bugs and errors of the program are fixed; the program's interface and performance are improved.
 • The following changes have been developed into an application, "Apex 2011 Time 1.1.4.21**".
  • The environment of the program's core interface is changed; its performance is improved**.
   • Please read more information about the changes of program's core interface from the section of the main application, "Apex 2011".
  • It is possible to read type of RFID cards, "EPC GEN2 (ISO018000-6C)"*.
  • The program's interface is improved.
 • The following changes have been developed into an application, "Apex 2011 - Administration 1.1.12.11**".
  • The environment of the program's core interface is changed; its performance is improved**.
   • Please read more information about the changes of program's core interface from the section of the main application, "Apex 2011".
  • The "privileges of accounts for users" can be configured*.
  • Some bugs and errors of the program are fixed; the program's interface and performance are improved.

Apex 10/10/2016 - 1.14.60.165*The description of updates

Picture №1 : Apex 2011 - 1.14.60.165* - The main window of Apex - The journal for purchase returns of inventory Picture №2 : Apex 2011 - 1.14.60.165* - The journal for purchase returns of inventory - A document and a report Picture №3 : Apex 2011 - 1.14.60.165* - The dialog window for updating transactions of the journal for conversion of inventory Picture №4 : Apex 2011 - 1.14.60.165* - The dialog window for updating inventory - The registration of inventory that can be converted Picture №5 : Apex 2011 - 1.14.60.165* - The dialog window for updating vacation pay - The calculation form of vacation - The new settings of vacation Picture №6 : Apex 2011 - 1.14.60.165* - The registration of inventory - The dialog window for transferring sale price and discount of inventories
 • The following changes and updates have been developed into "Apex 2011", the main application.
  • A new "Journal for purchase returns of inventory" is added into the program*. In other words, you can return inventories that are purchased on the journal. The purchase returns of inventory is integrated into the tax statement, "TS03 - VAT"; It is possible to calculate amount of "Purchase of VAT" of the tax statement (shown in Picture №1).
   • "Inventory" -> "Journals" -> a new menu, "Journal for purchase returns of inventory" (keystroke "Alt+0202") (shown in Picture №1).
    • Like other journals, it is possible to insert, update and delete transactions on this journal, which has its own reports (shown in Picture №2).
    • The journal has three views, "by documents", "by transactions" and "by all transactions", which have their own grids and reports with functions.
    • On the journal, you can register transactions with not only functional currency, "Mongolian tugrug", but also foreign currencies.
    • When registering transactions of purchase returns of inventories, accounting entries of difference between purchase returns cost and cost of inventory valuation and can be recorded. Also, accounting entries related to VAT can be recorded.
   • "Inventory" -> "Balance, dictionary" -> "The balance of inventories"
    • Transactional errors related to "Journal for purchase returns of inventory" can be shown on this window.
    • It is possible to record accounting cost entries of "Journal for purchase returns of inventory" by clicking the button, "Calculate and check cost".
   • "Dictionary" -> "Settings" -> "General settings and other dictionaries" -> "Tax statement" -> the part, "TS03-VAT"
    • A new setting, "whether calculate purchase returns", is added (unchecked by default).
   • "General" -> "General" -> "General statement (dashboard)" -> "Inventory"
    • A new column, "Quantities of purchase returns", is added into the grid and the report.
   • "General" -> "General" -> "Registration of in-out of goods and raw materials"
    • Transactions related to "Journal for purchase returns of inventory" can be viewed and printed.
  • A new "Journal for conversion of inventory" is added into the program*. In other words, it is possible to convert a particular inventory to other inventories (via cost and quantities) on this journal (shown in Picture №3).
   • "Inventory" -> "Journals" -> a new menu, "Journal for conversion of inventory" (keystroke "Alt+0204") (shown in Picture №1).
    • Like other journals, it is possible to insert, update and delete transactions on this journal, which has its own reports (shown in Picture №2).
    • The journal has three views, "by documents", "by transactions" and "by all transactions", which have their own grids and reports with functions.
   • "Inventory" -> "Balance, dictionary" -> "The balance of inventories"
    • Transactional errors related to "Journal for conversion of inventory" can be shown on this window.
    • It is possible to record accounting cost entries of "Journal for conversion of inventory" by clicking the button, "Calculate and check cost".
   • "Inventory" -> "Balance, dictionary" -> "Inventory"
    • It is possible to register inventories that can be converted.
     • "The dialog window for inserting and updating inventories" -> the tab, "Inventories that be converted" (shown in Picture №4)
    • A new view option, "Information of inventories that be converted", is added.
   • "General" -> "General" -> "General statement (dashboard)" -> "Inventory"
    • New two columns of "Quantities of conversion" are added into the grid and the report.
   • "General" -> "General" -> "Registration of in-out of goods and raw materials"
    • Transactions related to "Journal for conversion of inventory" can be viewed and printed.
  • The following new additional functions and features are developed into the module, "Salary/Wage"*.
   • The following new changes and updates related to "Vacation" and "Benefits" are developed.
    • "Salary/wage" -> "Calculations" -> "Vacation"; "Salary/wage" -> "Calculations" -> "Benefits"
     • A new view option, "by all", (options, "by selected month" and "by all", on right top of the grid) is added, which gives you opportunity to see and print all information of a fiscal year (shown in Picture №5).
     • New two columns, "Vacation pay of pre-months" and "Vacation days of pre-months", are added on "The dialog window for inserting and updating" (shown in Picture №5).
     • It is possible to print "Calculation form of vacation" (shown in Picture №5) and "Calculation form of benefits" from "The dialog window for inserting and updating".
    • "Salary/Wage" -> "Settings" -> "Settings of salary/wage"
     • The following new settings are added into the parts, "Vacation" and "Benefits (calculation of months)" (shown in Picture №5).
      • "whether use fund days for calculation" (checked by default)
      • "whether use/fill months after a month with calculation of vacation" (unchecked by default)
      • "whether use/fill a month with calculation of vacation pay" (checked by default)
      • "whether use/fill salary with vacation pay" (unchecked by default)
    • "Salary/wage" -> "Journal for salary/wage" -> "Journal for salary/wage (detail)" -> the tab, "Information of empoyees"
     • A new field, "Journal", is added into window; New view options, "Vacation pay" and "Benefits", are inserted into the field.
   • New twenty dynamic fields, "Increments" and "Deductions", of salary journal are added. These fields can be used on the following journals and their reports dynamically. Also, dynamic reports are improved effciently.
    • "Salary/wage" -> "Journal for salary/wage" -> "Journal for salary/wage"
    • "Salary/wage" -> "Journal for salary/wage" -> "Journal for salary/wage (brief)"
    • "Salary/wage" -> "Journal for salary/wage" -> "Journal for salary/wage (detail)"
    • "Salary/wage" -> "Calculations" -> "Prepay"
   • It is possible to connect and register salary card with salary account (banking account), which gives you opportunity to use this feature on "Bank / Cash" of "Journal for salary/wage" and "Prepay".
    • "Dictionary" -> "Company/organization" -> "The registration of employees" -> "Dialog window for inserting and updating employees"
     • It is possible to configure whether salary account on the tab, "Related bank".
    • "Dictionary" -> "Customer" -> "The registration of customers" -> new column, "Whether salary account" on the part, "Customer and related bank"
    • New columns ("Last name", "First name", "Position", "Registration number" and "Information of salary account") are added and can be used on an excel file, "Information of salary and prepay", that send to bank.
     • "Salary/wage" -> "Journal for salary/wage" -> "Journal for salary/wage" -> "Bank / Cash"
     • "Salary/wage" -> "Calculations" -> "Prepay" -> "Bank / Cash"
    • Columns related to "Information of salary account" are added into the following windows.
     • "Dictionary" -> "Company/organization" -> "The registration of employees"
     • "Salary/wage" -> "Journal for salary/wage" -> "Journal for salary/wage"
     • "Salary/wage" -> "Calculations" -> "Prepay"
    • "Data of accounting period" -> "Data of beginning balance, complex check" -> "Data of Excel for employees"
     • It is possible to enter data of the beginning balance of employees through the following new fields.
      • "Code of bank"
      • "Name of bank"
      • "Account number of bank"
      • "Account name of bank"
      • "Whether salary account"
     • A new Excel template, "ApexBegBal 0.19.xlsx" with instruction, is used for these changes.
   • It is possible to configure "Fund days" and "Fund hours" that you want when filling information prepay and salary.
    • "Salary/wage" -> "Journal for salary/wage" -> "Journal for salary/wage" -> New fields are added on the left bottom part of "The window for filling" (by clicking the button, "Fill")
    • "Salary/wage" -> "Calculations" -> "Prepay" -> New fields are added on the left bottom part of "The window for filling" (by clicking the button, "Fill")
   • "Salary/Wage" -> "Settings" -> "Settings of salary/wage" -> "Social insurance premium"
    • The following calculation changes of insured employees related to the law are updated.
     • "30: Family of officials of representative council" - "Average wage" ("Minimum wage" was on previous version)
     • "34: Workers getting pension and having downtime" - "Minimum wage" ("Wage" was on previous version)
     • "35: Soldiers and policemen having downtime - "Minimum wage" ("Wage" was on previous version)
     • "35: Monks and lamas /except "4.2.1" of the law/" - "Minimum wage" ("Wage" was on previous version)
  • It is possible to update, copy and transfer "Sale price and discount of inventories"* (shown in Picture №6). In other words, you can copy and transfer from a particular "Sale point" to other "Sale points" through many inventories.
   • "Inventory" -> "Balance, dictionary" -> "Inventory"
    • New buttons, "Copy" and "Transfer", are added (shown in Picture №6).
    • New options, "Sale discounts of customers" and "Sale discounts of bonus cards", are inserted into the "The dialog window for updating sale price and discount of inventories" (by clicking the button, "Update price").
    • A new window, "The dialog window for copying sale price and discount of inventories", is developed (by clicking the button, "Copy price").
    • A new window, "The dialog window for transferring sale price and discount of inventories", is developed (by clicking the button, "Transfer price") (shown in Picture №6).
    • It is possible to delete registrations of "Sale price", "Sale discounts of customers" and "Sale discounts of bonus cards" from the window, "Inventory" (by clicking the button, "Delete").
  • A special program, AnyDesk, is integrated into the program, Apex*.
   • "The top part of the program" -> a new button, "The program, AnyDesk" (keystroke "Alt+94") (shown in Picture №1)
   • You can run this special AnyDesk - computer software package (like TeamViewer) for remote control, desktop sharing and file transfer between your computer and our customer service officer - directly without any setup or install. In other words, by using the special TeamViewer, customer service officer of "ApexSoft" LLC gives you advice to solve your problem related the program, Apex.
  • The following new functions and changes are developed.
   • It is possible to save a "Name of cashier" of a "Cash document".
    • "General" -> "Cash" -> "Cash journal" -> A new field, "Name of cashier", is added on left bottom of "The dialog window for inserting and updating".
    • "Dictionary" -> "Settings" -> "General settings and other dictionaries" -> The following new settings are added into the tab, "Other settings".
     • "Cashier's name of cash document (inflow)" (not set by default)
     • "Cashier's name of cash document (outflow)" (not set by default)
   • The following window (menu) is removed. In other words, the window will be not used furthermore.
    • "General" -> "Customers" -> "Details of customers"
   • New fields, "Automatic worked hours" and "Automatic worked hours (total)", are added into time registration. These fields are difference between "In-time" and "Out-time".
    • "Time" -> "Time registration" -> "Time logs of employees"
    • "Time" -> "Time registration" -> "Master timesheet"
   • The following new reports are added into the journals.
    • "Inventory" -> "Journals" -> "Journal for sales of inventory"; "POS" -> "Journal" -> "Journal for POS"
     • A new report, "The brief report for sales of inventory (Account - Inventory)", by clicking a new button, "Brief (Account - Inventory)"
     • A new report, "The brief report for sales of inventory (Storeman - Inventory)", by clicking a new button, "Brief (Storeman - Inventory)"
   • A new quality item, "Malted", is added into the module, "Raw material", and used on related registrations, documents and reports.
    • "Raw material" -> "Journals" -> "Journal for purchase of raw material"
    • "Raw material" -> "Journals" -> "Journal for expense of raw material"
    • "Raw material" -> "Journals" -> "Journal for movement of raw material"
    • "Raw material" -> "Balance, dictionary" -> "The balance of raw material"
    • "Raw material" -> "Balance, dictionary" -> "The registration of quality's items of raw material"
    • "Data of accounting period" -> "Other" -> "The beginning balance of raw material"
  • Some bugs and errors of the program are fixed; the program's interface and performance are been improved.
 • The following changes have been developed into applications, "Apex 2011 POS/Cash 1.1.11.22*", "Apex 2011 Time 1.0.3.20*" and "Apex 2011 - Administration 1.0.11.10*".
  • A special program, AnyDesk, is integrated into the program, Apex*.
   • "The top part of the program" -> a new button, "The program, AnyDesk" (keystroke "Alt+94")
   • You can run this special AnyDesk - computer software package (like TeamViewer) for remote control, desktop sharing and file transfer between your computer and our customer service officer - directly without any setup or install. In other words, by using the special TeamViewer, customer service officer of "ApexSoft" LLC gives you advice to solve your problem related the program, Apex.

Page 1 of 24

Start
Prev
1